HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 45

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

` "äïrr Y V Y " "HVY Y ~­WFF­“'___­“`m**___v_T“”“
Z l
I " rl.
Konnnnouwnrm. 43
hollandsche Droogmakerijen, heeft zevenjarige omloopen tot 5
grondslag, in vele streken nog met een braakjaar dat vroeger r
g steeds voorkwam. Behalve met koolzaad en eenige winter- {_
j garst, is omstreeks een vijfde van het bouwland met tarwe l
l bezet, doch voor ’t overige zän het zomergewassen welke
hier geteeld worden, al meer en meer vlas, maar voornamelük
j haver, die wanneer zij de plaats vervult van de nog al dik- ‘
wijls weggevrozen wintergewassen, zeer zware oogsten ople-
vert. In Friesland en de Zuidhollandsche Droogmakerijen @4
wordt veelal een jaar beweiding van klaverland H
`ïäïïïïlï (11) in den omloop geschoven, terwijl in het
Dl·<än"bt,M op de aanslibbingen van den Dollard, uit dit stelsel
eene wisselbouwerij 3. Kzw 1 (16) ontstaat, waarbij
men, in het zevende jaar van den _omloop, klaver met raai­ H
gras uitzaait en dit twee of meer jaren als weide bezigt. V
Des zomers gaat het vee dag en nacht in de weide, als-
mede de paarden, die echter veelal ook nog met klaver ge- j
voederd worden. Het rundvee behoort tot de Groninger en
Friesche rassen, de schapen tot de meestal met Engelsche
Leicester- of Lincoln-rammen gekruiste Friezen en Gro-
ningers, terwijl in Holland de, overigens daar voorhanden
rassen, ook in deze Droogmakerüen te vinden zijn. In Gro- I
_ ningen zijn de boerderijen groot, van 60 tot 100 en meer
hektaren; in Friesland en Zuidholland vindt men er van
veertig tot zestig hektaren, maar zelden van mee1·. De Gro-
ningsche erven worden genoegzaam allen in erfpacht, zoo-
genoemde beklemming, gebruikt, hetwelk ten gevolge heeft
dat de pachters ruime winsten tot verbetering hunner boer-
derijen kunnen bezigen. De meeste bouwlanden in Hun-
singo, waar die korenbouwerij heerscht, zijn dan ook reeds
droog gelegd met aarden buizen; de rijenteelt der Engel-
schen is zeer algemeen ingevoerd; de wisselbouwerii in het
Oldambt geeft gelegenheid tot het aanhouden van meer vee, .
en de Groningers wijzen ons dus van zelf reeds aan, wel-
l ‘ I