HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 44

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

j Y
i 42 konnnnouwnnm.
” terloo, Quatre­Bras, Ligny, Fleurus, Ramillies en Neerwinden E
l ' geleverd, hebben al menigmaal deze korenbouwerij met men!
schenbloed bemest. Zij heeft gewoonlijk eenen zesjarigen
J omloop; alle zes jaren, namelijk volgen de gewassen elkander
_ in dezelfde orde weder op: rogge, boonen, tarwe, haver, l
t klaver en wedertarwe. Het braken van den akker geschiedt
ë _ hier niet, en er worden geene handelsgewassen geteeld dan p
<· nu en dan wat koolzaad, terwül twee derde van het bouw-
L land met granen en de helft met wintergraan, tarwe en rogge,
bezet is. E1· wordt slechts weinig rundvee gehouden, dat,
langs de rivieren, den zome1· in de weide doorbrengt, maar
` in Limburg veelal op stal blüft. De rundveerassen zün de
Geldersche en veraarde Vlaamsche.- Het Noordbrabantsche
Y en Limburgsche vee is zooals wü zagen, genoegzaam alleen
· door geringer grootte en mee1· schraalheid van het Zeeuwsche
of Vlaamsche onderscheiden.
V De boerderijen zyn langs den IJssel grooter dan op het
g p _ zand, en kunnen gemiddeld op veertig tot vijftig hektaren
aangeslagen worden, die vier tot zes en meer bouwpaarden
V vereischen. Velen hebben nog al veel wei~ en hooiland
j Q langs de rivier, hetgeen dan vooral dient tot het weiden
° in den zome1· en overwinteren van mestvee. In Limburg,
~ op de hooge diluviaal­klei, vindt men enkele g1·oote boer- _
in derüen van zestig en meer hektaren, maar de meesten zün
T, klein, van een zestal hektaren en kunnen met éen paard
gl u bebouwd worden. De kwaal van deze korenbouwerüen is _
gebrek aan mest, gepaard aan een te slordig en te opper-
vlakkig bebouwen, waardoor zelden volledige oogsten ver-
Q kregen worden. Alleen van het aanhouden van meer vee,
het telen van meer veevoeder, het beter mesten dientenge-
volge, en het beter bewerken en schoonhouden van de ak-
L kers, is in het vervolg verbetering te verwachten.
ë De Korenbouwerij op de zeeklei,W]?T«[(10)
langs de Wadden in Groningen en Friesland eïïïdêl Zuid-
li V
lt
l
nl `