HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 43

JPEG (Deze pagina), 958.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

l
KORENBOUWERIL 41
tijd lang weiland te vormen. Voor schapen is hier geene
plaats. I
Wat de toekomst zal zijn van deze bouwerü op het zand is
niet moeielijk te voorzien, wanneer althans de landbouw l
vooruit blijft gaan. Uit het drieslagstelsel met een braakjaar
ontstaan en geheel en al steunende op het gebruik vange-
meene weiden en woeste gronden, leeren de Vlaamsche bou- ' W
werü en de rijenteelt der Veenkoloniën hoe men, door rui-
mer gebruik van kapitaal, en met veel moeite en veel I
overleg, vrij wat aanzienlijker winsten uit de bouwerij kan l i
trekken dan de Drenthsche boer vermag. Het goede uit die j
beide stelsels ove1·nemen en daarna onze geheele bouwerij
op het zand inrichten, is dan ook hetgene waartoe men als _
van zelf gedrongen wordt, en waarvan men hier en daar V
reeds, bij het verdwünen der woeste gronden en gemeene 1
weiden, duidelijke blijken bespeurt.
De akkerbouw op de klei wordt gedreven op de
gronden die wij aan de zee ontwoekerd hebben, of die, langs L
de groote rivieren gelegen, aan deze hunnen oorsprong ver-
schuldigd zijn, en door dijken beschermd worden tegen
` hooge waterstanden, of op de_ hoog gelegen klei, het Löss,
van het Overmaassche in Limburg. Ook hier, evenals bij ·
het drieslagstelsel, vindt men veelal het bouwland en weiland
gescheiden, maar tevens een achtste tot een vüfde van het
bouwland met klaver bezet. Waar men groote velden klaver
vindt, kan men zeker zijn akkerbouw op de klei aan tc
treffen. Vooreerst vindt men _
Korenbouwerij op de rivierklei, 3QlKi·l| (9) van
den IJssel, den Bovenrijn, de Bovetmaas leïlïleazoo even
genoemde hooggelegen diluviaalklei van Limburg en de Bel-
- gisehe Hesbaye, een stelsel dat zich van den Rijn af aan,
door Gulikerland, over het geheele zuidelüke deel van
België tot in Fransoh Vlaanderen uitstrekt. De groote veld- i
slagen tegen de Franschen: bij Malplaquet, Steenkerke, Wa-