HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 41

JPEG (Deze pagina), 976.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

Q 3
a
2 F?
nmnsnkesransm. 39
ï men met herfstknollen, of met spurrie, die in den herfst
door het rundvee afgeweid wordt. Het grasland, ’t zij zulks _°
E voor weiden of voor hooiland dient, wordt nooit bemest en
brengt slechts op wat het uit de natuur gelieft te geven;
terwül de woeste gronden, voormaals overal onafscheidelijk
aan dit stelsel verbonden, tot het winnen van strooisel in ik
de stallen, of tot het aanhouden van kudden heideschapen (
3 gebruikt worden. De runderen behooren tot de Friesche, ï
. Drenthsche, Geldersche en Vlaamsche rassen; de schapen tot jl
i de langstaartige Drenthsche, Veluwsche en Kempensche. Het V
drieslagstelsel is nog het zuiverst in Drenthe voorhanden.
In Overijssel, in Gelderland, op de Utrechtsche zandgron­ `
den, in het Gooiland, in Noordbrabant en Limburg is het
min of meer gewüzigd. Bij den
Twenthsehen roggebouwl 2. Drl (7) teelt menveel `Q
minder boekweit, nauwelijks een zesde van het land is daar-
mede bezet, omdat hier de meer zavelachtige, met leem _
vermengde zandgronden, waarover gedurig, op kleigrond ge- i
slagen schollen of graszoden, bü wijze van ,bemesting, ge- 7.
j bragt worden, het voortdurend telen van rogge op denzelf-
· den akker mogelijk maken. Bij de '_
Gooische boekweitteelt VET? (7) nooptgebrek A
éj aan mest, om aan een zomergewas de voorkeur te geven, (
en hier wordt derhalve tweemaal de zoo wisselvallige boek- _ (
J weit tegen eenmaal winterrogge geteeld. ;
De Rijenteelt der Veenkoloniën, (17)
eindelijk, op de dalgronden of afgeveende hooge venen in Gro- r
ningen, bestaat in de hierboven reeds vermelde, merkwaardige é
· landbouwmethode, met gereedschappen van zeer eenvoudige
zamenstelling. Tegenwoordig lis hier het telen van fabriek- 2
aardappelen aan de orde van den dag, zoodat ten minste L
een derde van den grond met deze, een ander derde met
rogge, en de rest bezet is met boekweit, haver, zomergarst, A
boonen en klave1·, als ook met gras, dat echter slechts wei·
v