HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 39

JPEG (Deze pagina), 958.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

5
l
vnmrounrnm. 37
= . den nazomer echter worden deze laatsten beweid en ont-
· leenen daaraan nog eenige vruchtbaarheid.
, 4 Boter- en kaasmaken, met vetweiderij van rundvee en
schapen, zün ’t waarop de veehouder zich uitsluitend toelegt,
en waaruit hij, in de laatste jaren, aanmerkelijke voordeelen
i getrokken heeft. De runderpest heeft die zeker geweldig
doen verminderen, maar thans gaat het weêr met kracht
vooruit. Het rundvee behoort hier tot de Groningsche, ` i
Friesche en Hollandsche rassen, in zoover dit laatste nog be-
staat en niet, door invoer van de beide eerstgenoemde rassen en gi
van Geldersch vee geheel ontaard is. Het aanvullen van de
g stallen, die door de runderpest en de longziekte ontvolkt .
ä waren, heeft daartoe niet weinig bijgedragen. De schapen, _'
ä die tusschen het rundvee in de weiden grazen, behooren
" tot de kortstaartige Groningsche, Friesche en Texelsche j
rassen, thans echter nauwelijks meer zuiver aan te treffen,
wegens het zeer algemeen kruisen met Engelsche rammen l
van de Leicester- en Lincolnrassen.
E De grootte de1· boerderüen waar, in Friesland en de beide
Hollanden, boter en kaas gemaakt, en daarenboven eenige ‘
vetweierij gedreven wordt,. is van 15 tot 25 hektaren. Men
achtte vroeger op elke 85 aren eene koe te kunnen onder- ' jj
houden en dus 20 tot 30 melkkoeien op elke hoeve; maar
thans houdt men er meer en weideschapen daarenboven, ten
gevolge van de meerder zorg, die aan de weiden besteed wordt.
Wanneer men er zich op toelegt om, door aankoop van
veevoeder en mest, nog meer vee aan te houden, en zich
bevlütigt om de meest uitstekend goede veerassen aan te
A fokken, zullen er nog vrij wat grooter winsten door de vee­
houders behaald worden, dan zij tegenwoordig reeds ge-
nieten,
De akkerbouw­stelsels zullen hie1· nu achtereenvolgens, op
dezelfde wijze als bij de verklaring op de schoolkaart ge- r
volgd is, besproken worden, met eenige geringe verschik­
2
l
l