HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 38

JPEG (Deze pagina), 963.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

li 36 vnnuounnmr. ‘
j _ Na dezen uitstap over den N ederlandsehen veestapel en zijne .
_ onderscheiding in verschillende rassen, moeten wü terugkee­ j
ren tot de.Landbouwstelsels, waarvan wij de redenen
en bedingen reeds besproken hebben.
Van de 3 294 000 hektaren, de geheele grootte van Neder-
land, züu er 863 000, of 26 ten honderd bouwland, 1 224 000,
jl r of 37, wei- en hooiland en dus 2 087 000 hektaren of 63 t
ten honderd bouw- en weiland, waaruit de landbouwer,
volgens bepaalde landbouwstelsels, zooveel voordeel zoekt
te trekken als zijne kennis en zijne hulpmiddelen veroor-
loven.
Vooreerst kunnen wij onze stelsels onderscheiden in ak-
kerbouwstelsels waar de ploeg heerscht en in veehouderüen ä
jl met het winnen van hooi voor den handel, waar men alzoo
uitsluitend wei- en hooilanden aantreft.
Zulk eene zuivere veehouderij [T`V"l| (4) is een
V voor onze lage kustlanden kensehetsend stelsel, dat wel on-
derseheiden moet worden van de veehouderüen der herders-
, volken, omdat hier de bodem, evenzeer als elders het bouw- E
land, een kunstvoortbrengsel is, en deze graslanden steeds
Q1 met vlüt onderhouden en in vruohtbaren toestand bewaard
l moeten worden. Men vindt die veehouderü, zonde1·eenig ak-
a kerland, in Groningen en Friesland, langs de boorden der
§ Zuiderzee, in de beide Hollanden, in de Langstraat in Noord-
brabant en op de uiterwaarden onzer groote rivieren. Het
zün lage Venen en uit de zee of de rivieren bezonken klei-
gronden, waarop dat vee gehouden en dat hooi voor den A
handel gewonnen wordt. Het voordeel wordt alleen van den
veestapel of van verkocht hooi verkregen. Des zomers is al .
V het vee in de weiden die, zoo ze niet aan rivieroverstroo-
_ mingen hare vruchtbaarheid ontleenen, meer of minder
sterk worden bemest; terwijl men daarentegen de meestal
nog al ver van de boerderüen verwijderde hooilanden, meer
F stiefmoederlük behandelt en weinig of geen mest geeft. In
l é