HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 35

JPEG (Deze pagina), 842.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

1
VARKENRASSEN• 33 H
st . J zün, die weinig anders van elkander verschillen dan door
; ” steile of nederhangende ooren, minder of meerder behaard- l
g heid en wat sneller of langzamer ontwikkeling. Beide rassen
r. vindt men dooreen in büna alle provinciën. Van de groote
r- F Lobooren of Drenthenaren zün weinig voorwerpen meer te
.t vinden, dan hier en daar in Drenthe; evenmin als van het
n t r ras met lellen aan den hals. De Platruggen, het varken in-
’­ zonderheid van de klei en van Holland, is grootendeels ver­
1, · engelscht, en evenzeer zijn dit de Schrammen, steilooren, ’
­ stagooren, scberpruggen, Hannoversche varkens, of hoe deze
­ ­ ook heeten mogen. Sedert een aantal jaren lüden onze var-
1· kens geweldig door de telken zomer vooral in de kleistreken ‘
- terugkeerende varkensziekte. In 1868 telde men in December
1 290 000 varkens dat is, ten gevolge dier ziekte, 30 000
l minder dan in 1866; maar evenwel 80 000 meer dan in
t 1854. Buitendien werden er in dit jaar nog ruim 250 000
; geslacht die meestal binnen ’t jaar geboren, gemest en ge-
l slacht waren.
De rassen onzer huisdieren zijn alzoo de navolgende:
, Paarden, blz. 26.
Friesch, Groningsch en Drenthsch , _
ag Geldersch,
Hollandsch,
A . Zeeuwsch of Vlaamsch ras,
. Noordbrabantsch en
0 Ardenner ras.
. Ramlvearassen, blz. 28. i
ï Groningsch, _
C Friesch,
Hollandsch,blz. 29, i
_ Vlaamsch of Zeeuwsch, 1
ii Geldersch en Q
Drenthseh ras. i
3
l
. g Ll