HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

l r ' J
32 VARKENRASSEN.
. het Groningsehe, SI 000 tot het Friesche, 255 000 tot het . j
Texelsche en 4·0 000 tot het Vlaamsche of Zeeuwsehe ras; `
en alzoo 470 000 tot de weideschapen, in tegenoverstelling
tot de overige 480000 heide-, aan kudden levende schapen.
Van die heideschapen behooren erIS0 000 tot het Drenth- V
sche ras, een klein, meestal gehoornd, bruinwit schaap, dat
. in geheel Noordduitschland op de heiden aangehouden t r
wordt, en daar, onder den naam van Heidese/mueke of Heide-
sc/ma/ce, algemeen bekend is. Op de Veluwe daarentegen,
p vindt men een goed gevormd, groot heideschaap, het Ve-
f luwsche ras, waarvan de hamels en ook wel de lamme- ­
,f ren, in den voorzomer, op de Barneveldsche markt onder
anderen, in menigte worden opgekocht, om op de uite1·­
waarden vet geweid en vervolgens naar Engeland vervoerd
te worden. Op de Utreehtsehe heiden en in het Gooiland
s is dit ras zeer in aantal verminderd en eveneens in het
Zutphensehe en in. Overüssel. In deze laatste streken is het
, ras buitendien zoo in grootte en vorm veraard, dat men vaak
meent eene Heideschnake voo1· zich te hebben. Deze ver-
I aa1·de schapen er bij tellende, zullen er omstreeks 1*74 000
van dit Veluwsche 1'2l.S voorhanden zün. In Noordbrabant
, en de helden van Limburg vindt men omstreeks 128 000
~ Kempensche schapen, een ras van weinig waarde, niet
veel beter dan de kleine dieren uit het Zutphensehe en IY
_ uit Twente, maar al meer en meer verdwünende, door het ‘ ·
verminderen der in ’t gemeen bezeten heidevelden. Ook in
. de Belgische Kempen, waar ditzelfde ras te huis behoort,
verdwünt het ten gevolge van de groote ontginningen, die
de aanleg van het Kempenkanaal heeft doen ontstaan. 2
Onze oorspronkelijke Varkenrassen zijn het geheele
f A land door zoo zeer veranderd, door kruisen van de rassen
g onderling, en vooral door het invoeren, eerst van Engelsehe gg
Berkshire’s, en daarop van de groote Yorkshire’s, dat er
thans niet veel meer dan een paar rassen te onderscheiden
l
j .