HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 974.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

l
E l
30 sonnrnnmssnn.
p _ 4 melkrükheid. Het ras is klaarbläkelijk ontstaan uit het
gewone, Duitsche, roode landvee, dat van den Bovenrün af
j aan, tot in Oostfriesland toe, nabü onze grenzen voorkomt. I
j ~ Tevens is dit Drentsche ras niet te miskennen als de grond-
slag van het Schotsche Ayrshire-ras. Eene uitgelezene, van
het begin af aan goed gevoede Drentsche koe is van eene Jv
Ayrshire niet te onderscheiden. ‘
Behalven deze zes grondvormen, vindt men nu nog eene
menigte rundvee dat daar tusschen in staat; zooals 176000
stuks vee in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gel-
de1·land dat uit vermenging van de Friesche, Drenthsche en
» Geldersche rassen, hier en daar nog buitendien va11 Hol-
l landsche en Zeeuwsohe, ontstaan is. In Utrecht, Noordhol· u
p land bezuiden het IJ en Zuidholland, is tegenwoordig
305 000 stuks vee voorhanden dat grootendeels uit Gronin­
- gen, Friesland en Gelderland aangevoerd is, en waarbij men
slechts hier en daar nog eene Hollandsche koe herkennen
-, kan. Zoo heeft eindelijk Noordbrabant en Limburg 247 000 V
` stuks rundvee van een ras dat het midden houdt tusschen
het Vlaamsche en Geldersche en waarschünlük door kruisen i
j van het eerstgenoemde met Geldersche en Hollandsche stieren
r verkregen is. Het rundvee is in deze streken, en was zulks
A vroeger nog meer, eene mestmachine; melken en vet maken
was meer büzaak, en dit heeft te weeg gebracht, dat erover
het algemeen een klein, slecht gevormd, in kommer en vuil
H groot gebracht ras ontstaan is, dat in den laatsten tijd eerst
‘ weder verbeterd wordt.
Onze zes Nederlandsche schapenrassen zijn scherper
van elkander gescheiden dan die van de andere veesoorten,
en meer overeenkomende met het landbouwstelsel waartoe
zü behooren. In de lage landen der zeeprovinciën en daar i
waar men veehouderü drüft, heeft men kortstaartige rassen,
die in de weiden, tusschen het rundvee, hun bestaan vin- i
den. Op de zandgronden daarentegen langstaartige schapen,
rs «
i gl