HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

mmnvnnnassnn. 29 `
OP en naar Engeland uitgevoerd wordt. In Noordholland, om- V
ld, ä streeks de Beemster en de Purmer of op de Hoornsche j
its · markten, zal men met moeite nog een 100 000 stuks vee van j
l echt Hollandsch ras aantreffen; zwaar, maar fijn, meer Y
lm Q wit- dan zwartbont, uitstekend melkrijk vee, waarvan de i
ZG i ossen uitmuntend voor vetweierij geschikt zün, de grondvorm `
hê waaruit de Engelschen hun Korthoornras gemaakt hebben,
ill " hoewel ’t nog twijfelachtig is of het, thans daarvan meer r
W g afwijkende Vlaamsche rund, niet de grondslag geweest is.
Van dit Vlaamsche ras bezitten wij nog eene 544 000
­S· stuks in Zeeland en op de Zuid­Hollandsche eilanden; grove, l
lë groote, meestal grauw bonte, runderen, met zwaar beengestel,
5- _ niet zeer melkrijk, zich niet spoedig ontwikkelende en even-
5- min spoedig vet wordende. Het zün de koeie11 die een paar een- ;
I; wen geleden algemeen waren hier te lande, en waarvan ons de
F- Potter de vormen zoo meesterlük in züne schilderstukken be- ·
F, waard heeft. Dat Vlaamsche of Zeeuwsche vee met Korthoorns 4
G gekruist, geeft uitmuntende uitkomsten, zooals de Wilhelmina- g
li polder en eenige andere Zeeuwsche boerderüen bewüzen. Nu
kunnen wij nog een 100 000 stuks vee van Geldersch ras
3 aannemen, waarvan de grondvorni het best bewaard is in de Be­ V
l tuwe, een ras het midden houdende tusschen het Hollandsche en · j
ä Vlaamsche ras en waarschijnlijk ook uit vermenging van beide 1
· met het volgende, het Drenthsche ras, ontstaan. Het meeste, l
> op de uiterwaarden vet geweide vee, dat over Rotterdam
naar Engeland gaat, en op de groote herfstmarkten van
l vet vee te Arnhem en te Zutphen wordt aangeb1·acht, behoort r lj
tot dit ras. Eindelijk zijn er in Overüssel, in Salland, nog i 1
een 20 000 stuks vee op te merken die tot het, bij de vee-
handelaars, in de laatste tijden, dus genoemde Drenthsche ä
ras behooren. Raalte is de hoofdmarkt, waar dit ras het ‘
meest en het zuiverst voorkomt. Het zijn fijne, kleine, doch
zeer goed gevormde, rooclbonte runderen, zich spoedig ont-
‘ wikkelende maar gewoonlük van geene büzonder groote
. jj