HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 956.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

28 anivnvnnnnssnn.
K p_ den algemeen, en vandaar dat men vroege1· in Limburg op
elke 54 paarden een` hengst telde, terwgl in Gelderland, è
j W&&1' wel de meeste_fokkerg gedreven wordt, thans slechts ‘
. een dekhengst op de 240 paarden komt. »
Van deze 255 000 paarden in Nederland zgn er ruim Q
166 000 werkpaarden, die landbouwwerk verrichten. Deze l
worden in het oosten van Overgssel cn het Zutphensohe
doo1· 3000 trekossen ondersteund in hunnen arbeid, en in ’
ë de Megerg, met Limburg ten noorden van Sittard, doo1· 7400 g
zulke ossen.
i Onze Rundveestapel bedroeg in 1868 bgna 1 370 000 stuks.
In 1863 bedroeg die 1 381 000, daalde, ten gevolge van de
J runderpest, in 1866, tot 1 302 000, maar heeft thans, in De-
cember 1869, waarsehgnlgk weder het aantal van 1863 be-
reikt. Merkwaardig is die veerkracht van de veefokkerg;
hoe zg zich onmiddellijk inkrimpt zoodra de navraag ver-
mindert, en terstond weder uitzet wanneer, zoo als in 1866,
Zuid- en Noordholland en Utrecht melkvee zochten in de
in overige provinciën, en te gelgker tgd de uitvoer van het
vee naar Engeland weder aanwakkerde.
Het is verbazend moeielgk, om vast te stellen tot welke
der zes hier te lande bestaande rundveerassen die 1 370 000
stuks vee te brengen zgn; want in enkele streken slechts is
H _ de grondvorm van elk ras zuiver voorhanden. Meestal daa1·­
entegen zgn de rassen zoo vermengd, dat er geen enkele
grondvorm maar wel verscheidene vormen tegelijk te erken-
nen zgn. .Onze zes grondvormen zgn voor een veekenner
duidelijk te onderscheiden; 99 000 zgn G roninger blaa1·­
koppen, middelmatig groot, fijn, goed gevormd, goede I
melkgeefsters, en vooral daarvoor veel naar Holland vervoerd.
260 000 kunnen gerekend worden Friezen te zgn, die ook
nog veelvuldig in Drenthe, vooral als jong fokvee, voorko­
men. Het is een groot, zwartbont rund, hoog op de beenen,
dat, hoewel goed melkgevend, evenwel zeer veel vet geweid ‘
li . ¥
l S