HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

`
'
ä l
s rnknnnunnssrnr. ' 27
ä gemeen geschiedt, worden er eerst slechter kruislingen in de j
. , tweede en volgende geslachten geboren, maar zal later het
oorspronkelijke ras wel weder voor den dag komen. In een I
I gedeelte van Utrecht en de beide Hollanden zullen omstreeks i
66 000 paarden van het Hollandsche 1·as aanwezig zijn, H
I waarvan echter de stads-‘ en rijtuigpaarden, tot allerhande
{ rassen behoorende, afgerekend moeten worden. De Holland- l
sche veeboeren, wanneer zij op marktdagen naar ,,_de stad" t
l rüden, hebben veelal nog de grondvorm van dit ras voor- t
T- gespannen; middelmatig groote, breede, zwarte paarden, met p
1 ingevallen rug, laag ingeplanten staart, zwaren kop en eenigs­
Q zins ingevallen neus. In Zeeland, op eenige der Zuidhol­ l
- landsche eilanden en gedeeltelijk in de Noordbrabantsche
zeepolders vindt men 25 000 Zeeuwsche of eigenlijk p
5 Vlaamsche paarden, de wel bekende zeer zware en breede, A
meestal bruine dieren, uitmuntend geschikt voor langza-
men, maar zwaren en aanhoudenden arbeid. Het is dit .
ä Vlaamsche ras waaruit de Engelschen hun reusachtige ·
ä Sleperspaard en de Schotsche Clydesdalers, evenals zij K
uit ons Geldersch ras hunne Suffolksche punch­paarden, I
of ,,dikkerts", zooals de vertaling is, hebben gevormd. Dat I
; Vlaamsche paard vindt men terug in Noordbrabant en in ­
Limburg ten noorden van Sittard, maar zoodanig veranderd ‘
dat men niet recht weet of men een Geldersch dan wel zulk ·
een Vlaamsch paard voor zich heeft. Omstreeks 39 000 van il
die N oo rdbraban tsche paarden zullen er voorhanden zün,
uitmuntende, levendige, zware, zeer goed gevormde, bruine of
zwarte dieren, waarvan men haastzeggen kan dat zij de deug­
' den van beide naburige rassen in zich vereenigen. Eindelijk
vindt men in het Overmaassche in Limburg een 3000 tal rood-
schimmels van het zeer zware A1·denner­ras, dat, over
het geheele zuidelijke en westelijke deel van België verspreid, gl
nauw te zamen hangt met het Normandijsche paa1·d. Bij '
het Ardennersras is het gebruik van hengsten als werkpaar­
. l
. r.rLrL_n_ï____w_.w__ _ 7 _ __ . M . r I ( ‘