HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

26 p rnnnnnnnnssnn.
. v "
. j, Onze veerassen zijn niet geheel en al onderscheiden naar
g de landbouwstelsels waartoe zij behooren. Nu eens vindt · g
men dezelfde rassen bü verschillende stelsels, dan weder
verschillende rassen bü hetzelfde stelsel. Dit pleit niet voor Y
vl het helder inzicht en de bekwaamheid onzer veefokkcrs, die
volkomen juist dienden te weten welk veeras aan elk hun- Q
ner het beste paste, en zich dan ook alleen op het aanhou-
den en verbeteren van zulk een ras moesten toeleggen. Ten _
Q dien opzichte kunnen wij nog veel leeren van de Engel- J
l sehen, die er zich met alle .macht op toeleggen, om hunne i
veelvuldige rassen zuiver van elkander afgescheiden te hou- j
den en in zich zelve, of door zeer voorzichtig kruisen, te ~
veredelen, en die voo1· elke streek en büna voor elk daar r
heerschend landbouwstelsel afzonderlüke rassen aanhouden. l
Van daar ook dat men hier te lande zeer dikwijls verlegen
is, om aan te wüzen tot welk ras het een of ander, dier
behoort. Kruislingen tusschen verschillende rassen bestaan i
er overal op de grenzen der streken waar de rassen te huis
behooren, zoodanig zelfs dat er waarschijnlijk vrij wat meer j
j kruislingen, of voorwerpen die tusschen de rassen in staan,
voorhanden zijn dan volbloedsrasdieren.
Bij onze 255 000 paarden vindt men de zes navolgende L
rassen: Vooreerst 64 000 Frieze n, waartoe ook de Groning-
sche en Drenthsche paarden gebracht kunnen worden. Het type,
_ de grondvorm, is het groote, zware goed gevormde, zwarte
` Friesche koetspaard. 56 000 Gelderschen, in de Betuwe
· nog het zuiverste te ontmoeten, maar in het overige van
Gelderland, in Overijssel en Utrecht ontaard, gedeeltelijk
ook door kruisen met buitenlandsche hengsten van de ge- I
wezen stoeterü te Bo1·culo. Thans is het oorspronkelijke,
fijn gevormde, levendige, bruine Geldersche paard, met ge-
bogen kop en rechten rug, hoog ingeplanten staart, eenigs-
zins veranderd door kruisen met bovenlandsche, Oostfriesche
of Jeversche hengsten; maar nu dat kruisen niet meer al-
li ‘
l