HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 960.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

vnnmssnn. 25
· en zulke verouderde, den vooruitgang belemmerende, misbruiken.
‘ , · Laten wü nu eens een algemeen overzicht zien te verkrij­ A
j gen van de landbouwstelsels, die in Nederland bestaan; maar j
daarbij niet vergeten dat men nooit, zoo min hier te lande i
als in het buitenland, een stelsel volkomen zuiver toegepast
’ ' vindt. Altijd ziet men dat er in elk stelsel, om allerhande
redenen, min of meer groote wüzigingen gebracht zgn, en,
waar twee stelsels weinig van elkander verschillen, is vaak i
A de overgang bijna onmerkbaar, vooral in streken die ge-
deeltelijk op ’t zand en gedeeltelük op de klei gelegen
zijn. Dat er evenwel wel degelük verschillende stelsels be-
staan, is een niet te weerspreken feit, en evenzeer dat men V
geene behoorlijke kennis van den landbouw hebben kan
" zonder die stelsels te kennen, hoe bezwaarlijk het soms ook _
' wezen moge ze te onderscheiden. Des te bezwaarlijker is X
zulks vooral, omdat de boeren zelven u zeer verbaasd aan-
S staren en niet weten te antwoorden, wanneer gij hun vraagt L
welk landbouwstelsel zij volgen. De onderscheidingüvan deze
behoort tot den algemeenen wetenschappelüken landbouw A
waarmede al zeer weinige boeren bekend zijn. Mettertijd ;
r zal »dat wel veranderen, maar voor ’t oogenblik kan men op j
· de plaats zelve weinig inlichtingen, door navragen, omtrent ’
· A een stelsel verkrijgen, zelfs niet bij hen, die ’t gedurende Y
2 hun geheele leven gevolgd hebben.
Alvorens ons echter te begeven in de onderscheiding A
der verschillende stelsels, moeten wü eerst de veerassen A
beschouwen die hier te lande aanwezig zijn. Vreemdelingen
onderscheiden hier maar een ras van elke veesoort en ten l
hoogste twee schapenrassen, maar ons past het om die nauw-
keuriger te beküken en vlijtig te onderzoeken of de bestaande 11
rassen of onderrassen, wanneer men ze met kennis van za-
_ ken beoordeeld, wel diegene zijn waarvan het meeste voor-
deel te verwachten is, onder de omstandigheden waa1·in zij
; geplaatst zijn.
l
g gggmgpg g [ ‘