HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

pf . . ,. , , ,­ ~ ~ . ­­­r­-... ~-w`..e.Y, -. , g ewa
` 24 srnnsnns. _
l · Langendük en Roelof­Arendsveen; of waar duinzand uitge- J
, spreid ligt over eene dikke, Waterhoudende en tevens water .
afgevende veenlaag, gelük in ’t Westland, of waar zware
i rivierklei gevonden wordt zoo als te Lent, of diluviaal zand ä
, zoo als in den omtrek van Breda.
Eindelijk moet ook de invloed van den maatsehappe- ;
lijken toestand op het heerschende stelsel in het oog
gehouden worden. Het oorspronkelijke drieslagstelsel onzer
zandgronden ontstond in verband met de groote uitgestrektheid
der gemeentegronden, waarop het vee een grootgedeelte van
het jaar zijn voedsel om niet moest zoeken, zonder ooit anders
dan schraal en mager door dat zoeken, weêr op stal te
komen; waar plaggenzioht en schaddenschop heerschten om,
. ook al VO0l' niet, plaggen voor de mestbereiding en schad­ i
den of veenzoden tot branden te verkrijgen. Die gemeente- '
gronden zijn grootendeels verdwenen; men heeft begrepen,
dat al dat genot om niet een zeer duur genot was, en het 2
heerschende drieslagstelsel begint al meer en meer te gelij-
· ken naar het stelsel der Vlamingen op hunne zandgronden,
dat mede in een groot deel van Noordbrabant bestaat. Even-
t zoo zal, rnettertüd, de ophefhng derd tienden eene groote ;
verandering van stelsel ten gevolge hebben; want, waar tien- ~
den geheven worden, behoeft men nooit te verwachten, dat · j
aan verbetering van de landbouw iets te koste zal wo1·den E
· gelegd. Het is hier de plaats niet om dit uit een te zetten,
maar het is een niet te weêrspreken waarheid, dat de land-
bouwer, die geld uitgeeft tot verbetering van eenen tiend-
plichtigen grond, een kortzigtige dwaas is, die zijn eigen
voordeel opoffert aan dat van den tiendheffer. Dat die waar-
· heid niet algemeen erkend of begrepen wordt, is een droe-
vig bewijs voor de weinige kennis van staathuishoud­
kundige waarheden onder onze boerenstand, maar tevens _
ook onder den stand van diegenen, wier plicht het is om
zich op den voorgrond te stellen bü het wegnemen van g
I;