HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 967.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

srnnsnns. 21
¤f [ akkers voorkomt, naar de grondsoort verschilt. Hij die slechts
Ht , ` eenige kennis van landbouw heeft, ziet reeds uit de verte
1- T aan de planten die de velden bedekken, op welke grond-
?9 soort ze staan te groeien. Tarwe büvoorbeeld, is eene klei-
11 plant; l'OggB brengt wel uitnemende oogsten op, wanneer
i- men ze op de klei teelt, maar, denzelfden bodem en dezelfde
¤ ~ behandeling als de tarwe vereischende, brengt zij 28 hecto-
B ‘ liter van 6 gulden waarde van de hectare op, waartegen de
‘ boer toch liever 22 hectoliter tarwe van 9 gulden waarde
l' V verkiezen zal. Op het zand daarentegen groeit de` tarwe _
¥ niet dan gedwongen door eene zeer zware bemesting, terwijl
· de rogge met eene matige tevreden is. Zoo gaat het met de
overige akkergewassen: wintergarst gedüt alleen op de klei,
I even als boonen, erwten, vlas, meekrap, de thans gedurig ;
meer in de mode komende suikerbieten of beetwortelen, ge- l
j ' lijk wij, de Franschen napratende, zeggen. Haver en vlas
nemen ook zand voor lief, wanneer het zavelachtig of met
eenige klei vermengd is, zooals men dit dikwijls aantreft in
de nabijheid van de kleine riviertjes en beken, die door
_ onze zandgronden stroomen. Meekrap, zal zij goede kleur-
7 stof geven, verlangt niet alleen vruchtbare klei, maar daar-
enboven kalk, die, in onze uit de zee ingedijkte gronden
wordt geleverd door de zeeschelpen, welke hier voormaals
op den zeebodem huisden. l
Eene andere oorzaak van verschil in de keus van
_ een landbouwstelsel, is de hoogteligging van den
E grond met betrekking tot het omringende water; want dit
is de voorname reden waarom er op vele plaatsen in ons
land, uitsluitend veehouderij, zonder akkerbouw, voorkomt.
1 In de beide Hollanden en Friesland vooral zijn geheele stre- i
ken te .waterrijk dan dat zij het ploegen en bewerken van den i
· grond met paarden zouden veroorloven; en mogten eenige i
van deze thans daartoe zeer goed geschikt zün, dan is hier
de veehouderij overgebleven uit vroegere, meer waterrijke