HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 975.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

. I
, 20 srnnsnns.
i dier wagens, uit den morgenslaap opgewekt worden; want [
dit moet vroeg geschieden, daa1· de melkverkooper tgd dient ,
Z te hebben om de melk, nog voor het ontbgt, aan zgue klan­ T
l ten te brengen, na ze alvorens een beetje gewasschen te
hebben, zal hg ze tegen denzelfden prgs leveren of zelfs tegen
I eenen nog wat minderen prgs, dan hg aan den boer betaalt.
r Onze middelen van vervoer zgn echter te uitmuntend, dan ~
# dat hier, behalve op de warmoezerg en de veehouderg, de V
l invloedde1· nabgheid van de marktplaats op het heer-
schende stelsel duidelgk merkbaar zou zijn. De ligging der V
marktplaats noopt in ’t algemeen den landbouwer om, hoe
verde1· hg daarvan verwgderd woont, des te mee1·voortb1·en-
selen te telen, die gemakkelgk te vervoeren zgn en die geen
aankoop van meststoffen vorderen; totdat de meest veraf
wonende een herder is, die het vee op diens eigen bee11en
naar de ma1·ktplaats drgft. .
Zeer groot blgft evenwel de invloed van de grond-
soort: deze is zelfs de grootste van allen, want slechts
weinige akkerbouwgewassen zgn, met gelgke kosten, op ver-
schilleuden grond te telen; zooals de aardappelen, die toch
altijd nog meer mest op het zand dan op de klei behoeven, 7
en die eigenlgk alleen daarom overal, hoezee1· op de eene
plaats met minder voordeel dan op de andere, geteelt wor-
den, omdat zg een overal noodzakelgk voedingsmiddel uit-
maken, dat moeielgk te vervoeren en niet langer dan ruim
acht maanden te bewaren is. Zoo vindt men eveneens op _
alle gronden koolzaad geteeld. Op de zandgronden echter, E
waa1· dit zee1· veel mest vereischt en zonder twgfel dure olie
geeft, zgn ”t slechts kleine akkertjes, die alleen voor hui-
selgk gebruik olie en koeken leveren, zonder dat de boer _
fijn uitogfert, of hg zich deze zaken niet beterkoop uit den A
winkel kon verschaffen. Verre weg de meeste op den akke1·, ·
in ’t groot, geteelde planten behooren of op de klei te huis
of op het zand; even als ook het onkruid, dat op deze