HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 962.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

sa·nLsnLs. 19
· bebouwd en het vee aangehouden worden. Dat gebruik nu
' noemt men het heerscliende landbouwstelsel.iDe kennis van
l` de heerschende stelsels is alzoo de kennis van de wijze
' waarop de landbouw gedreven wordt, de kennis waarnaar
f allen streven die in den landbouw belang stellen; want
; zonder die kennis is de toestand van den landbouw niet te
l E beoordeelen, zün de deugden en gebreken niet te erkennen,
l en geene middelen tot verbetering, zoo die noodig zijn, aan
r te wijzen.
. Oppervlakkig geoordeeld zou men meenen, dat een heer-
j schend landbouwstelsel, behalve natuurlijk van de luchtsge­
steldheid, hoofdzakelijk van de grondsgesteldheid afhankelijk
zoude zün. Van den invloed der luchtsgesteldheid spreken wij .
hier niet; want wü vergelijken onze landbouw niet met dien t
van warmere luchtstreken, waar maïs en rüst hoofdvruchten r
; zijn, noch met dien van koudere, waar haver hoofdteelt is,
al maar natuurlijk met dien van gematigd Europa, waar gelüke
j stelsels als de onze heerschen, of geheerscht hebben en
jj door betere vervangen zijn. Van de grondsgesteldheid hangt
het heerschende stelsel slechts gedeeltelijk af ; want men
moet zich geenszins voorstellen, dat er steeds een ander stel-
sel ontmoet zal worden zoodra men eenen anderen bodem
' betreedt, evenmin als het omgekeerde. Zoo eenvoudig is de
zaak in ’t minste. niet. i
Men vindt in de nabijheid onzer groote steden warmoeze­
rijen, groenten- en vruchtenteelt op min of meer groote schaal,
die, om de nabijheid van de markt, daar zijn aangelegd en l
= die deze dagelijks van ’t noodige moeten voorzien. Eveneens
( vindt men in die nabuurschap melkerijen, het groote voor-
deel beoogende dat uit het verkoopen van zoete melk te l_
verkrijgen is. Boter« en kaasmaken laat men aan verderaf j
wonenden over, maar de melkboeren beijveren zich o1n dage- l
lijks den melkwagen naar stad te laten loopen, spijt de
goede stedelingen, die voor dag en dauw, door het geratel
2>i=

I