HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

I _ E
16 Hourrnnr.
De bosschen in Nede1·land zün of opgaand hout, boo- ï
men namelük van minstens veertig tot tachtig, honderd twin- g
i tig en, uiterlük, honderd vüftig jaren; of slaghout, van p
E drie en zes, tot uiterlijk twaalf of nu en dan vüftien ja1·en
i V Al naar de soort van hout is, velt men dit vroeger of later;
maa1·, vroeger of later dan hier opgegeven is, wordt er geen
hout geveld. Onder de bosschen van opgaand hout zijn die
l van vroegeren tüd eiken, en, behalve eenige uitzonderingen,
op de Veluwe beuken en eiken. In de kleilanden, langs de
groote rivieren, vindt men hier en daar ook aanmerkelüke .
uitgestrektheden, die te laag voor akker- of weideland ge-
. acht, tot singels opgeworpen, en met Oanadasche populieren
_ of wilgen en elzen tot onderhout, worden bezet; gelijk
de beplantingen met iepen in Zeeland, soms zulk eene uit-
gebreidheid verkrijgen, dat er werkelijk iepenbosschen aan-
wezig zijn. De meeste bosschen van opgaand hout evenwel r
T bestaan uit dennen of mastpün. Reeds eeuwen lang aanwe­
r zig, moet men zich echter voo1·stellen dat dennenbosschen
zeldzaam waren in de midden eeuwen en, tot het midden *
der vorige eeuw, slechts hier en daar eenige weinige hekta- ` ·
ren besloegen, zelfs dat er een tijd is geweest waarin
er genoegzaam geene dennen hier te lande gevonden wer-
den. Langzamerhand, vooral sedert het overgaan uit het al-
t gemeen bezit in dat van büzondere pe1·sonen der heidevel­ _
V i .den, gedurende de laatste veertig jaren, zyn de dennenbos­ i
sehen aanmerkelük toegenomen, en vindt men die thans aller- " j
; wege waar beiden op den diluviaalgrond voorhanden geweest ·
, zijn. Dat is alzoo in: Groningen, Friesland en Drenthe, hie1· g
echter eerst in den aanvang, met uitzonde1·ing van enkele ·
plekken; in Overüssel, het Zutphensche, de Veluwe, het
;§# Gooiland, op de Utreehtsche zandgronden en op die van ‘
g . Noordbrabant en Limburg. i
[ l Verreweg het grootste gedeelte van den boschgrond in l
Nede1·land is echte1· met hakhout bezet, terwijl zulks, be-
. Q l
a .
Väi V
l
V { ·