HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

j , w o’" `"`` {
J t
l
1 4 lïonrrnnnr.
woesten toestand laat liggen, ten einde ze geschikt te doen zün `
Fi voor het aanfokken van hazen, konünen en wat fazanten.
1 ; Dat ik hier alleen bedoel de woeste duinen van de beide
Hollanden en Zeeland, verstaat zich van zelf; want op de hei-
ij ’ develden in de overige provinciën, wordt, zoovermij althans j
« bekend is, nergens het ontginnen opgeoiïerd aan de _jacht~
liefhebberü. In de zeeduinen daarentegen ziet men 1·echt·
p streeks, en nog meer züdelings, de ontginning tot bosch _
_·< A tegenwerken en als iets onzinnigs verklaren, om de`geheime
redenen, dat men die geliefde hazen en konünen niet missen
· wil, welker geheele uitroeiing onmisbaar is zoodra men plant-
f f soen wenscht te doen opgroeien. Men vergeet evenwel, dat
die uitroeiing maar tüdelük, voor eenige jaren behoeft te zün,
E en dat, wannee1· het houtgewas aan het opgroeien is, de
4 hazen en konünen weder geduld kunnen worden. Men ·kan li
aannemen dat er omstreeks 11 000 hektaren duin, ten ge- ,f
volge van die misplaatste liefhebberij voor de jacht, tot
t j eene woesternij gedoemd blüven, die buitendien nog veler
kosten, ter betcugeling van het stuivende zand vereischen,
r hetwelk houtbeplanting overtollig ·zoude maken.
‘ Over de beplantingen jïiïf ‘(3) is zoo aanstonds ge-
V sproken, als bevattende tevengde zoogenoemde lustgronden E
­ onzer buitenplaatsen en der buitenverblüven onzer aanzienlijke il
j • grondeigenaars. De overige beplantingen zün niet anders dan
Q bosehgronden (2), die echter niet tot uitgestrekte,
i en aan elkander sluitende bossehen aangelegd zijn, zooals
.·5 in de streken waar het "houtgewas meer bepaald als bosch op ä
.Q de kaart is aangegeven. Bosschen, zonder tusschenkomst
van den grondeigenaa1· ontstaan, bezitten wij in Nederland
t i niet meer, wanneer wü namelijk daarvan uitzonderen hier
j i en daar, door naburige boomen, gezaaide dennen, berken en
i elzen, die gewoonlijk slechts zoolang geduld worden, totdat ,
" de eigenaar van den grond dezen eene meer voordeelige
` bestemming wenscht te geven. Alle bossehen en beplantin-