HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 958.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

ä I
ä wonsrn enonnnn. 13
- de eerste plaats de weinig bemeste, maar ook weinig op-
, brengende, vroege duinaardappelen werden, wat de knol
­ f aangaat, veel minder dan de overigen aangetast, en vandaar
> dat men zich, van dien tijd af aan, zeer op den aanplant
v van vroege duinaardappelen heeft toegelegd. De hooge prij-
· zen, welke men bedingen kan in den sterk bevolkten om-
­ · trek, maakt dat de geringe opbrengst en de aanmerkelijk
· hooge kosten van aankoop en vervoer door het zware duin- j
· j zand van den mest, nog genoeg winst overlaten om voor
a g vele daghuurders een goed bestaan, in het telen van duin- E j
e E aardappelen, te doen vinden. Meestal worden daarvoor kleine
· akkertjes in de woest liggende duinvalleien, van de groote
l landbezitters gepacht. Met zooveel struikgewas en andere
» planten zijn die valleien bezet, dat zij, gedurende eenige j
= weinige jaren, voldoende teelaa1·de opleveren, om, met eeni­ .
. gen stratendrek, dikwijls met vischgrom of met aange-
j kochten koemest vermengd, aardappelen te kunnen geven.
De kalk, vergruisde zeesehelpen en hoorns van landslekken,
die het duinzand in groote hoeveelheid bevat, speelt hierbij
{ zeker ook eene hoofdrol. Na drie tot vijf jaar telen is
echter het zand uitgeput, en de pachter zoekt zich andere
aardappelakkertjes uit. Wanneer de eigenaars nu terstond
deze verlaten akkers met houtgewas bezetten, zou het aard-
appelen in de duinen tot de opkomst dezer streken kunnen
leiden. Thans is het roof bouw, die niets dan kaal, uitgeput
_ zand achterlaat, dat aanzienlüke kosten vereischt om niet
tot stuifduin over te gaan. Men acht dat er omstreeks t
1600 hektaren, in de laatste jaren, door die teelt van duin- M
aardappelen ingenomen worden, waarvan de helft in Noord- j
holland, 450 hektaren onder Bloemendaal en Zandvoort, en 1
de wederhelft in Zuidholland, met 350 hektaren onder l
1 Wassenaar en ’s Gravenhage. Y
Een laatste gebruik dat men in Nederland alsnog van M
de woeste gronden maakt, is dat men ze zorgvuldig in dien
`; l
e l