HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 961.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

{ * . ‘ t ;
p Ql
12 wonsrrn enonnnn. , ä
Nu en dan wordt er van onze heidevelden, in Nederve­
luwe en Utrecht, nog wel eens een’ roggeoogst gewonnen,
ii zonder groote uitgaaf tot ontginning. Gronden die vlak lig- A
_ gen, geene verplaatsing van aarde behoeven om behoorlüke
akkers te vormen en een dikke heidekorst bezitten, maar
g die te veraf gelegen zijn om onder het g·ewone, met stal-
’ mest bemeste bouwland opgenomen te kunnen worden, ge- ‘
l . bruikt men nu en dan, alle vijftien tot twintig _jaar om-
streeks, om rogge te telen. De heidezode wordt dan omge- A
ploegd, met een weinig schapenmest bemest, nogmaals ;
è gepleegd en dan met rogge en daarop volgende spurrie
j bezaaid, waarna het veld eenen geruimen tyd tot schaaps­
E ' weide, als driesland (5b), geb1·uikt wordt, alvorens de
_ heide weder zoodanig de overhand verkrijgt, dat men op
i nieuw scheuren en rogge telen kan. Het is eene armoedige
g wüze om eene schrale opbrengst te verkrijgen van gronden,
die anders niets zouden opleveren, en in dat geval ook al~ E
leen te verdedigen; maar bij het al meer en meer verdwij­
nen der heidevelden wordt de dries ook zeldzamer. Zü
F verdient hier voornamelük uit een historisch oogpunt opge-
merkt te worden, omdat zij ongetwijfeld een overblijfsel is ;
A van een zeer algemeen, ook hier te lande verspreid gebruik
' g der heidevelden, dat de oorsprong geweest is van het
kaal worden en ontbosschen, en dat voormaals, even als
i` Q nog tegenwoordig in de Ardennen, zeker vergezeld geweest
zal zgn van afbranden der struikgewassen, die zich nog aan
den tand van het schaap hadden weten te onttrekken. Zulk E
een gebruik1naken van driesgronden noemen de Franschen i
écobuagc.
t A Als iets dergelijks moet ook het telen van aardappelen
r ‘ in de duinen | 5 a | (5G) worden beschouwd, dat evenwel
‘_ geene oudheidkundige merkwaardigheid is, maar een nieu- .
ik V wigheid, in gebruik gekomen sedert de algemeene vcrsprei­
ding der aardappelziekte in 1845. De zandaardappels en in
; <«