HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 967.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

l g o
l
V wonsrn enonnmr. 9
V nut aanbrengen dan als zeewering; want het genoegen dat
duinhazen en duinkonünen aan de jaehtliefhebbers verschaf-
fen, wordt door landbouwers en houttelers als zeer onnut,
zelfs als zeer verderfelijk beschouwd.
. Nederland is thans 3 300 000 hektaren groot; gemakkelük
te onthouden, nu onze bevolking 3 500 000 zielen telt, en
l hier dus slechts éen cijfer een kleine verandering ondergaat.
nl Van die 3 300 000 hektaren zün er nog 690 000 woest, en `
‘ 85000 zijn water en moeras. Aan deze laatsten is niet veel
i meer te veranderen, dan door het droogmaken van eenige
weinige duizende hektaren slikken, en van de 690 000 hek-
0 taren is ook nog al een aantal dat niet voor ontginning of
bebouwing vatbaar is. Wanneer men eehter bedenkt, hoeveel
Q zandstuivingen en zeeduinen gezegd worden onvatbaar te
i" zijn voor bebouwing, dat is hier bepaaldelijk voor beplanten
en bezaaien met houtgewas, terwijl zij integendeel wel de-
L gelijk daarvoor geschikt zijn, wanneer men het slechts goed
weet aan te leggen, dan zullen er denkelük wel 600 000
9 hektaren woesten grond overblijven, die voor betelen, althans
i met houtgewas, vatbaar zgn. Zeker heeft men in den laat-
Z l _ sten mensehenleeftijd omstreeks 170 000 hekta1·en ontgonnen, `
{ of van water tot land gemaakt, en ook is alle ontgonnen
woeste grond nog niet als zoodanig bij het kadaster geregis-
treerd; maar toch is het aan te nemen, dat die 600000
¤ hektaren, dus bijna een vijfde gedeelte van ons reeds niet .
ï _ · al te groote land, nog steeds op bebouwing, op het bezetten j
met houtgewas in de eerste plaats, liggen te wachten. Ik ï
reken daarbij voor Groningen 30, Friesland 30, Drenthe 90, i
~ Overüssel 95, Gelderland 120, Utrecht 10, Noordholland l
1 25, Zuidholland 10, Zeeland 10, Noordbrabant 140 en
Limburg 40 duizend hektaren. Een volgende menschenleef- j
tijd zal misschien ook wel weder een even groot aantal
i hektaren ontgonnen zien, als de laatste dertig jaren; maar
E het gaat er toch wel wat langzaam mede, en, zoo voort-
1
1