HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

tl , W" l
ri l
2 l
j 8 nnrmnmrnemr.
Een gedeelte van ons land is in handen van stedelingen
die des zomers de stadslueht ontvlieden of ontspanning zoe-
i ken van hunnen arbeid in benauwde kantoren en bureau`s,
of van het houden van vergaderingen. Zulke eigendommen
noemen wg buitenplaatsen, of; zijn ze grooter dan 20 tot 30 ­
hektaren, buitengoederen, en hetwzgn deze, waarvan gewoon-
lgk, met den winter, de bewoners stadwaarts trekken. Van i
de groote landgoederen evenwel blgven de eigenaars ook
des winters dikwgls buiten wonen; althans de gezinnen, ‘
wanneer het hoofd van het huisgezin, door ambtsbezigheden, t
elders geroepen wordt. Die buitenplaatsen, kleine landgoe­,
fz deren en hetgeen onmiddellijk aan de behuizing der grootere
"ï {goederen grenst, hetgeen het kadaster in der tgd ,,terrein
van vermaak" genoemd heeft, en hetgeen ik dooi· ,,lust­ f
, gronden" heb trachten aan te duiden, bekleedt hier te lande
nog al eene aanzienlijke uitgestrektheid, veel meer althans
· dan de 1200 bunde1· die als zoodanig, voor slechts vgf van X
gl de elf provinciën, bekend staan. Wanneer men daarvoor E
5000, misschien zelfs 6000 hektaren aanneemt, dan zal men
ig, dichter bg de waarheid zgn. Op de kaart is deze lustgrond i
meestal begrepen in de beplantingen (3), hoewel i
v· op verre na niet alle beplantingen buitenplaatsen zgn. I,
Doordien het kadaster geen onderscheid gemaakt heeft tus- _
sehen bosschen, beplantingen en landgoederen, zoo is het
ook niet mogelijk geweest om eene scherpe grens tusschen ï
ï deze d1·ie soorten van grondeigendom op te geven, althans ï _ ‘
§ zoodanig dat die te1·st0nd in het oog valt. j
lg Alvorens echter tot den eigenlgken landbouw over te gaan,
~ moet hier eerst de verklaring gegeven worden van eenige i
andere, op de kaart aangewezen, gronden. l
Vooreerst W-VT (1) de woeste gronden, onbebouwde
f beiden, zandgiïvingen, hooge venen, in zoover zg nog woest
liggen en niet aan de snede zgn, en de duinen langs de i
zeekusten, voor zoove1· die onbebouwd liggen en ons geen I