HomeGouddorstPagina 91

JPEG (Deze pagina), 681.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

HOMO SAPIENS. 81
_ standigheden met ponnies en gidsen een
steilen berg gaat beklimmen. Doch er zijn
ook dames te Ostende, die weinig minder ’
‘ volharding bij het spel aan den dag leggen
en met jeáons van fr. 100 spelen. Speelt _
men in de club 4 uren per dag met zulke
jczfons, dan kan men het dagelijksch verlies
aannemen op 4 >< 60 >< fr. 1.17 (het verlies
bedraagt immers gemiddeld fr. 1.17 per
fr. 100) = fr. 281. Dat is veel, doch Wat
Wil men? De bank moet hare ruim hon-
derdduizend franken per dag hebben en het
speelpubliek moet die bijeenbrengen - er
helpt niets aan. En Wat, in ’s Hemelsnaam,
. is er tegen, dat menschen, die blijkbaar niet
geschikt zijn hun vermogen te administ1‘ee­
A ren, van lieverlede hun fortuin overbrengen
naar anderen, die het wel kunnen? Ik acht
het een gelukkig verschijnsel, dat zulke j
« lieve, beminnensvvaardige zotten, maar toch j
r zotten, zich naar een publieke of clandestine
speeltafel getrokken voelen, om zich van r
jy hun geld te ontlasten.
j Een andere dame van ongeveer 38­jarigen