HomeGouddorstPagina 9

JPEG (Deze pagina), 691.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

1 Q
. KLEIN SPEL. 5
_"__"""‘vvr"‘-Mrvvrvvrü ä
tot de favorite van de Noordzee. Men kan lx
te Ostende op velerlei Wijze in het spel ”
afleiding vinden. Wie tevreden is met den
_ prikkel, dien de inzet van een paar franken
A veroorzaakt, behoeft niet eens lid te wor-
den van een der speelclubs, van de Club
Privé du Kursaal, ,,sous la haute surveillance ij
de la ville", of van de Cercle eles Ezfraugers,
aan de Dlgue, of van Nouveau Cercle, in de
‘ Rue de Chapelle. Voor hem heeft men in
een afdeeling van het Kurhaus, door een l
ruimen gang verbonden met de muziekzaal, j
eenige biljarten aan hun gewone bestem- {
ming onttrokken en door allerlei vernuftige 1
wijzigingen ingericht voor dobbelspel. Het
meest geliefdkoosde spel bestaat hier in het
doen afrollen van 10 ivoren ballen naar 10
verhevenheden, waar 10 indeukingen, ge- g
nummerd van 1 tot 10, de ballen met ge-
¤«· lgke vriendelijkheid uitnoodigen tot rusten. g
Men schuift daartoe 2 biljarten naast elkaar,
zoodat zij te zamen een quadraat vormen,
op de wijze als in deze teekening aanschou­
Welijk is voorgesteld. Het spel wordt ge·
l
l