HomeGouddorstPagina 6

JPEG (Deze pagina), 690.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

4 GOUDDORST. l
heeft zijn bekoringen. Des morgens gaat elk
rechtgeaard badgast naar het strand om te
baden of toe te kijken en te zorgen, dat hij O
niet overreden wordt door een der tallooze A
· badkoetsen, die daar, op een kleine ruimte
saamgepakt, levensgevaarlijke bewegingen
maken en altijd juist dáár moeten uithalen `
of wenden, waar zich menschen bevinden.
Doch voor het overige biedt Ostende, r
geheel verstoken van een tot wandelen uit-
lokkende omgeving, zeer weinig. De muziek
vanhet Kurhaus is niet meer dan middel- i
matig en het theater . . . een weinig uit t
den tijd. De groote attractie van Ostende D
is het spel, het echte, onvervalschte hazard·
spel. Ik zeg niet, dat daardoor alléén de
groote toevloed van badgasten verklaard
wordt: Ostende is gunstig gelegen, heeft
een goede bootverbinding met Engeland en
ligt op weinige uren sporens van Duitsch-
land en Frankrijk. Doch zeer stellig heeft
de ruime gelegenheid, die deze zeebadplaats
aanbiedt om het ,,geluk" op de proef te
· stellen, veel bijgedragen om haar te maken