HomeGouddorstPagina 41

JPEG (Deze pagina), 704.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

TY 5 l il i l A Q ,4 ,4 < ” 7 i N i­ §..vi i`
ä
Z X
l
2
DE R.oULET. aa
10 franken al chem! plaatst of twee num- J
mers bezet met fr. 5 op ieder nummer. In J
het laatste geval kan hij echter desverkie·
zend twee nummers bezetten, die ver van
elkander gelegen zijn, en is de nummerkeus
‘i dus zooveel grooter. Ik zeg niet, dat daar-
_door de winstkans grooter wordt; deze is J
· altijd en onder alle omstandigheden dezelfde, D
ä doch vrijheid blijheid en ,,een mensch zijn
j wil is een mensch zijn hemelrijk". Wie vier
nummers en carré bezet met een louis,
bereikt volkomen hetzelfde als wie op ieder
van de vier nummers van het carré of op `
vier van elkander gelegen nummers fr. 5
plaatst. Voor de bank en voor de spe-
lers is dit volmaakt gelijk. Eenmaal uit- j
gaande van de onderstelling, dat alle af-
wijkingen elkander door de veelvuldigheid
der cozqos vernietigen en ieder nummer ge-
lijke kans heeft het kogeltje op te vangen
- en, nog eens, een andere hypothese ware ;
absurd - moet men met logische noodza­ j
kelijkheid komen tot de gevolgtrekking,
dat de bank van iedere fr. 100, hoe ook op E
i (
Q l