HomeGouddorstPagina 28

JPEG (Deze pagina), 686.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l 22 GoUDDo1=<.sT.
vloer en dempen het geluid der voetstappen.
Er wordt slechts fluisterend of althans zacht
V gesproken. Men hoort boven het gefluister
uit het snorren van den ivoren bal der rou-
let en de halfluid uitgesproken stem van `"°
den croupier: Messleurs, fuufes vos jeux ....
les jeux soul falls .... rleu ne uu plus ....
rouge gogue el couleur .... rouge percl, cou-
leur golguc .... Een croupier, die luid sprak,
als in de andere zaal, waar de stem van
den geëmployeerde der bank zich moet ver- l
heffen boven het gonzen eener onstuimige, ;
door niets in toom gehoudene, steeds Wis~
selende menigte, zou in de Club Privé, Waar {
alles zekere voornaamheid ademt, onmoge­
; lijk zijn. l
Fulles vos jeux, Zllessleurs .... j
Z Zonder te Weten welken Weg ik ging, Was .
ik, tusschen schitterende toiletten en ,,smo- E
kings" doorkronkelend, bij de roulet aan- °
gekomen. Er zijn hier drie tafels voor het
roulettespel opgesteld. Iedere tafel is on-
geveer 5 meter lang en 2 meter breed. In
het midden bevindt zich de eigenlijke rou- g