HomeGouddorstPagina 25

JPEG (Deze pagina), 697.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l

DE ROULET. 19
_ u
zegt de beleefde secretaris, die opgaven l
noodig om u te doen balloteeren. Dus on-
Y derwerpt gij u en schrijft zonder blikken of li
blozen het gevraagde jaartal neder. ·
Maar nog laat men u niet los. Er zijn
twee pawaivzs noodig, die het biljet met hun j
naamteekening moeten bekrachtigen, twee
leden van de club, die voor u instaan. Waa1·
die zoo spoedig te vinden? Ik had er nog
slechts één -· denzelfden persoon, dien ik
den lezer aanwees, toen hij zich met ver-
achting afwendde van het moderne biljart- .
spel, om regelrecht naar de club te gaan. i
Verleden jaar maakte ik kennis met hem 1
aan de tafel van het Grand Hotel ,,Fon­
taine" en wij hadden elkander beloofd bij
4 leven en welzijn dit jaar terug te komen en
in hetzelfde hotel onzen intrek te nemen.
Hij heeft in dit verhaal een niet onbelang-
"' rijken rol te vervullen, zoodat ik de vrijheid
neem hem voortestellen. Eer tenger dan
welgedaan, is hij de 50 reeds gepasseerd.
Een zorgvuldig onderhouden, reeds grijzende
baard doet het hooge voorhoofd, dat zich r
l