HomeGouddorstPagina 22

JPEG (Deze pagina), 681.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

I j 16 GOUDDORST.
worden en zij Weet, dat er velen zijn die
het haar zonder verzet geven; die mokken I
l en pruilen misschien als de kansreke­ l` g
ning niet ten hunnen gunste, d.i. ten {
nadeele hunner medespelers, ontvvricht is,
maar die zich dan troosten met den troost,
dat zij toch ook hadden kunnen Winnen. ·
Het is altijd de vraag nog of met 11 of {
zelfs met 33 centimes van iederen frank de
emoties te duur gekocht Worden, die de ‘
- bank levert, onvervalscht en uit de eerste V
hand. Het komt er maar op aan hoeveel J
zij den speler Waard zijn - en dit kunnen g
derden niet uitmaken.
Bovendien, het is goed dat het geld der
dommen in de zakken der Wijzen overgaat,
zoodat, Wel beschouwd, zulk een spel ten
bate komt van de maatschappij en de mo-
ralisten verkeerd doen zijn opheffing te ver-
langen. Heeft niet reeds Mozes gezegd:
,,Aan den vreemde zult gij-Woekeren" (Deu-
tern. XXIII : 20) en zijn niet als regel de
spelers aan de speelbank vreemd? Ieder
verstandig mensch, de moralist niet uitge- i