HomeGouddorstPagina 123

JPEG (Deze pagina), 665.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

i
l
TEGEN WERPINGEN. 113
l
- ’t Is niet onmogelijk, Want ik heb ze
j _ uit het leven gegrepen. Een schrijver, die
j dit niet doet, gelijkt den schilder, die een
à fantasiedandschap Wil schilderen. Doch er
Q passen op mijn typen zoovele personen, dat
in geen geval derden zullen kunnen ont-
dekken, vvie voor mij als modellen gediend
[ hebben. ·
, - Nog één vraag: hebt ge in ’t geheel
niet gespeeld, geen 5 franken gezet? één
enkele maal!
j ­­ Waartoe? Ik vond, dat alle syste-
E men even goed waren, dat is even slecht.
Ik heb dus de club even rein verlaten als ·
ik haar betreden heb, hetgeen, geloof ik,
g niet naar den zin der surveilleerende direc-
J i teuren was. Althans vernam ik, dat zij
onderling over mijn ongevoeligheid voor de
bekoringen van het spel - zij zelf speel-
· den schaak, als gezegd is - gesproken
hadden, zoodat ik Weinig kans heb ooit
I Weer als lid der Club Privé te worden toe-
; gelaten.
-- Vooral niet, nu ge berekeningen