HomeGouddorstPagina 113

JPEG (Deze pagina), 721.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l
l
TEGEN WERPINGEN. 103
_ bank geen maximum had bepaald. Het
11l3­XllTll1l'I1 is VO0l` Clê Dl1H11'IlGl`S Cl@1` I'Ol1·
let te Ostende fr. 300, voor de zfremfaet-
‘ Q2l6Z7”Cl72lL€­lZàf€l, Wëlätf OOl{ 5·fl'ätl1CS lTlOg€11 gezet
Worden, fr. 6000, voor de andere fr. 12.000. *)
*‘) Door de Nederlandsche bladen liep begin September
1806 een bericht over de speelbanken te Ostende, dat ont-
` leend was aan een correspondentie aan het Journal de Liège
en eenige onjuistheden bevatte. Ik liet mij het blad zenden
en zag, dat de correspondent zijn gegevens had ontleend
aan een correspondentie van den heer Ottomar Haupt te
Parijs aan een Berlijnsch blad. De onjuistheden waren ten
deele bij de vertaling ontstaan, ten deele echter begaan door
den schrijver zelf. Zoo is er volgens hem slechts van één
maximum, fr. 12.000, sprake. Van het maximum van
fr. 6000 op de tafel, waar als laagste mise fr. 5 toegelaten
j wordt, wordt althans niet gewaagd. Ook hebben, volgens dien
correspondent, zekere bij de bank bekend staande personen ‘
nog een onbeperkt crediet. Als daarmede wordt bedoeld,
dat er te Ostende op ,,pm·oZe" gespeeld wordt, d. w z. dat
het voor zulke personen voldoende is als zij den inzet aan-
kon digen, door bv. te zeggen: six mille sur rouge, dan
moet ik dat tegenspreken. Ik althans heb dat in al den tijd,
dien ik in de club heb doorgebracht, niet kunnen opmerken.
' · En op verschillende plaatsen in de zaal vindt men aange-
slagen: ,,il est £1m»¢·dz't de jeuer sur pa¢‘0Za", een bepaling,
die - meen ik - door het stadsbestuur is voorgeschreven.
Verder weet nog de correspondent mede te deelen, dat ,,men" t
uitgerekend heeft, dat bij de roulet één enkele coup fr. 200.000 l
winst kan brengen (voor de bank?). Wie die vernuftige
,,men" is, blijkt niet. Het is natuurlijk absoluut onmogelijk