HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 9

JPEG (Deze pagina), 828.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

.·-­ü.,?_ r=­««·=~~r·’v’·­ j
-­•­ *.“....`._.
‘ . r
e
i K
I.
De Broodzetting is de vaststelling van het maximum, l
d. i. van den hoogsten prijs, waarvoor verschillende soorten
I van brood, van een bepaald gewigt en soort, door bakkers l
_ of broodslijters mogen worden verkocht. j
»_ Het is een maatregel, die ten doel heeft, om te waken , j
i dat het brood, eene der eerste levensbehoeften, zooveel j
` mogelijk, tegen eenen aan de waarde evenredigen prüs l
_ kan worden verkregen. Die zetting, dat maximum wordt j
i voornamelük geregeld naar den marktprijs van het graan.
_ Bij rijzen of dalen daarvan, wordt het maximum , op vaste
tijden, ’s maandelijks herzien, en verhoogd of verlaagd,
l naar aanleiding van de berigten, door commissarissen over
de graanmarkten ingezonden, en van de tarieven dien ten. ”
gevolgen opgemaakt; alles volgens de verschillende gebrui-
ken in de onderscheidene gemeenten en al naarmate de wet
D naauwkeurig wordt toegepast. ­- Die zetting, verhoogd of
verlaagd in verhouding tot de graanprüzen, bepaalt dus,
zoo als ze thans bestaat, den uitersten prijs, die door bak-
- kers of broodslijters voor het brood mag worden gevor-
. derd. ­­- Het spreekt alzoo van zelve, dat in de meeste
_ steden de prijs van het brood verschilt, daargelaten, dat
de plaatselijke opcenten op het gemaal, in de meeste ge­­ .