HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 8

JPEG (Deze pagina), 916.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

g ,.
Vl -
al gene af te scliagïen, wat niet bestaan moest; en onbewim­ .
gg peld wil ik voor gevoelen uitkomen, dat de brood-
zetting behoort onder die instellingen , waarvan het nut l z
reeds voor lang is verloren gegaan, sinds de reden is ver-
vallen, die haar bestaan konde wettigen, zoodat ze al
lang, hoeveel te meer nu, had behooren te worden afge-
schaft. - Het koopen en verkoopen van brood is eene vrij-
U willige overeenkomst tnsschen verbruiker en voortbrenger. «
. Alle tussehenkomst van derden is voor beiden nadeelig.
Alleen een stipt toezigt op de hoedanigheid van het brood
kan als nuttig worden beschouwd.
Ik heb het daarom gewaagd deze regelen te schrüven ,
en getracht daarin aan te toonen:
1. dat de broodzetting reeds voor aloude tgden heeft
bestaan;
2. dat er een tgd is geweest, dat de broodzetting, in
_ verband met andere wetten, nuttig en nookzakelgk . A .
was; ` `
3. dat, dewgl die tyd voorbij is, tegenwoordig de
broodzetting is onnnt, schadelgk en ongeoorloofd. _
i In hoeverre ik heb mogen slagen mgn onderwerp dui- '
L delijk en niet onbelangrijk te maken , laat ik aan het oor-
deel van den welwillenden Lezer over. Er is zeker veel I
onvolledigs en gebrekkigs in dit werlge , vooral in het oog
lb van hen , die met mij van gevoelen verschillen; ik wil
S, het volgaarne bekennen. Mogt het echter slechts eenig nut
stichten en meerdere kennis van staathuishoudkunde hel-
pen bevorderen, dan zal mijne moeite beloond zgn. `
Verder, Lezers! reken ik op uwe bescheidenheid.
gi v. K.
Delft, 26 Januarïj 1852. U
il
li ‘ `
.e
eïé ·
.