HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 7

JPEG (Deze pagina), 907.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

..._mM J/,_,., ._ . V. . . ;- Y wm- V ä
V 0 0 B B E D E.
e Wanneer eene staatkundige rigting verandert, behooren ,
naar mtjn inzien, orde en overeenstemming te worden in
acht genomen. Dit had niet altijd plaats. Bij de invoe-
ring van een nieuw systeem , bleef vroeger nog altijd iets 1
van het oude over. Dat verouderde ging door onder de .i
vaan van het nieuwe en deed alzoo een dubbel kwaad. J
‘ Thans is weder de tijd daar, dat er nieuwe denkbeelden
zijn verwezenlijkt, maar ook thans moet men er zich bo- .
ven alles op toeleggen orde en overeenstemming te verkrij'-
, gen. Z ijn er dus verouderde instellingen , ik wil ze niet i
V ` eens misbruiken noemen , die geheel in strgd zijn met
­ " den geest des tüds, en door de wetenschap , op praktische
_ gronden , worden veroordeeld, dan is het ook thans de T
tyd, zoo mogelijk, den augiasstal te zuiveren. ,
Onder die instellingen is het mg voorgekomen , dat er
eene behoort, die nog in vele steden in zwang is, name-
lijk de Broodzetting, de vaststelling van den hoogsten prgs g*
van het brood , eene instelling even middeleeuwseh als on- V
l gerijmd en ongeoorloofd. En toch , zoo als ik zeg , bestaat
die in vele steden , ja , zijn de besturen, zonderling ge-
noeg , daaraan gehecht, als ware de broodzetting het plegt-
anker van goedkoope en rustige tijden, even als men nog
vele menschen aantreft, die eene bijzondere voorliefde heb-
ben voor al wat oud is, om de onschuldige reden, dat
het oud is.
h l Het verre van mij`, dat ik de leer voorsta >>stelsel­
matig te willen afschayïen, wat bestaat ,” maar wel dat-
«