HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 47

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

’ ‘ nr V"""`T""W"""""""""""" er" v Y ·~ . V
l 45
rs;
i heid, dat het algemeen belang vordert, dat de bakker ge- ddád- Q
` v zond en voedzaam brood levere. Wanneer er dus geene
zwarigheden bestaan om daarin te voorzien bijjwijze van
plaatselijke politie of gemeenteverordening, waartoe naar
· mijn oordeel, de gemeentebesturen, in het belang der
{ gezondheid, volkomen bevoegd zijn, dan schijnt het
_ toe,. dat er wel een middel kan gevonden worden, om
v het algemeen te waarborgen, wáár en bü wien er goed
- . gezond brood is te verkrijgen , zonder dat daarom inbreuk it
gemaakt worde op de vrije nijverheid of het eigendoms­ ‘i
I regt-, en dat wel zonder eenige bescherming.
j Wanneer b. v. door ieder gemeentebestuur 1 eens werden
i benoemd een of meer keurmeesters , nimmer uit de bakkers ,
· maar uit de zoodanigen , die door wetenschappelijke vorming
J in staat zijn de bestanddeelen van het brood te onderzoeken
v en te beoordeelen, of het brood de vereischte en gezonde
eigenschappen heeft. Die keurmeesters zouden een behoorlijk
j inkomen moeten genieten, want op eene doelmatige uit-
Y gave moet geene bezuiniging gemaakt worden. Dat inkomen
j zou uit de gemeentekas betaald moeten worden, om alle
i A mogelijke partijdigheid te weren; hiertegen zou ook wel
l · geen bezwaar bestaan, als zünde eene uitgave ten algemeenen
i i nutte, even als politie, verlichting enz. Wanneer die maat-
ii i regel geschiedt, als plaatselijkejïpolitie , dan kan de instructie
- van den keurmeester onder anderen bevatten: dat hij zich
, i dagelijks onledig houde met het bezoeken der bakkersw‘in­
j kels , of wel dat hij dagelijks door vertrouwde personen ver-
scheidene brooden bij dezen of genen late halen, om die g
aan zijn onderzoek te onderwerpen, met openbaarmaking
i bij wien gezond of voedzaam brood is te verkrijgen , of om-
gekeerd. l
l 1 Wij bedoelen hier voornamelijk de steden, want op het platteland, l
· , waar velen hun eigen brood bereiden, is deze maatregel minder nood- v
‘ zakelijk.
~ l
T ‘
r r `.`t
#4;