HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 46

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

lg e i
gij
ll j' .
T,
44
renee en elfet, ·et avee‘ elle seule, seront successivement
appliquées à l’industrie les découvertes de la science, qui, l
wi sans elle, demeureraient, pendant des myriades d’annèes,·
peut­être stériles pour le bien­être général."
Hogendorp , {Bijdragen tot de huishouding van staat: » De
natuurlijke loop der zaken brengt den goedkoopen tijd, g
W je; den gewonen toestand, terug, en de verbazende menigte .
handwerks­ en arbeidslieden zou eenigermate goed kunnen M
` leven, zij zou ten minste niet van aalmoezen behoeven te ‘ ·
i bestaan, maar dewetgeving verzet zich tegen de weldaden E
der Voorzienigheid, de mensch vernietigt het werk der t
ï natuur." V
De eenige nadeelen, die dan uit het stelsel van vräe -
v concurrentie zouden kunnen voortvloeijen , zün deze: `
1°. Dat, wanneer het iederen bakker vrijstaat den prijs r r
j naar willekeur te regelen , alleen degenen er een bestaan in t
j kunnen vinden, die een groot debiet hebben, omdat door
de mededinging de winst zeer laag zal zijn, zoodat alle
kleine bakkerijen te niet zullen gaan. -· Wij antwoorden . ·
daarop dat , wanneer het algemeen belang dit medebrengt , _ ,
het zelfs allerwenschelijkst is. ‘
Q Y 2°. Dat het gevolg van die wedüvering zal zijn, wel is· V
waar lage prijzen , maar slecht gewigt. ­­- Naar ons inzien _ l h
ge is dit eenvoudig de zaak van den verbruiker, wien het li l
‘ vrij staat het brood te laten wegen vóór hij het koopt. ‘
lp , 3°, Dat de hoedanigheid van het brood niet is gewaar- .
§ borgd. - Hoezeer men zou kunnen aanvoeren , dat die con- j r
tróle toch niet bestaat op andere levensmiddelen b. v, op het
i meel, waar vele misbruiken mede kunnen plaats vinden,
i op het zout, dat soms schadelijke bestanddeelen bevat, zoo ‘
is toch een toevoorzigt op de goede hoedanigheid van het Q
gi ‘ brood zeker niet onnut. Het zü echter nimmer eene reden,. ,
Q j om daarvoor de tegenwoordige zetting te behouden, vvaarbü I A
i ,f ti dat behoorlük toevoorzigt niet bestaat. Het is eene waar- l
·