HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 44

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

V,êp«?"·;;·r"i¤;rj­?Y‘vwW ‘"*r""‘**"“:w Y Y 7 vw "" ' " "" l' ` " P S jj? .· it; . x ,‘>_ ,_,,_ _ ,
te ‘ .
Alk , r
; j _
l
dalen onderhevig. -­ Dat rüzen of dalen nu zou men
g kunnen brengen tot eenige algemeene oorzaken, namelijk. ' gw
` ol; er overvloed of schaarschheid, aanvraag of aanbod plaats;
heeft, zoo van het produkt zelve alsvan anderen, hetgeen
aäï ‘
jl, weder onmiddelijk afhangt: ·
. . A
5; 1°. van toeval en omstandigheden, buiten toedoen des. j
tr in .. . s . . W
S `, ondernemers, waaronder WIJ brengen speculatie , misgewas of .
r het, uit welke oorzaken ook, ontbreken der grondstolfen; v .
2". of men te weinig vorderingen in de industrie heeft
` Gemaakt om het roduct met weinig onkosten te ver- ll
_ ze > u
krijgen ;
ij 3°. wanneer, door gebreken irr het stelsel van het Gou-
vernement de ri`s- onnatuurlik wordt verhoovd waartoe W (
jpjf J ’ al U 7
j, wij, wat het gemaal aanbelangt, brengen de invoerregten p v
op het graan en de te hoog opgevoerde aceijnsen; W
4°. wanneer, door te groote bevolking, debehoefte en v
j begeerte naar de produkten grooter zgn dan er produkten .
l. bestaan, met andere woorden, als het.getal verbruikers ,
Y niet evenredig is aan het getal voortbrengers. g ‘ (
tv ‘ Zoo revelt zich de ri`s der tvoorwer en tusschen voort- ‘
^?» gg I. U •] P ,
brengers en verbruikers. v
te .. . . *
~ v Brengen wij dit nu, onder eene bestaande 4concurrent1e,
Q ï in verband met de leer, dat de beste en goedkoopste pro- ;
g dukten het meeste débouché vinden, dan komt men tot
f de overtuiging, dat ook de beste engoedkoopste produkten T
fi i aan ri`zen en dalen onderhevig zi`n maar dat immer de ï _
g J rx > . _ r
prijs aan de waarde evenredig is. ‘ ‘ . v
a tg • (T j
;, ¥ De drie bestanddeelen, die uit elk produkt moeten te-
Z rugkomen, zijn: rente, onkosten en winst. Hij, die met §‘ `
Y i de minste rente van kapitaal zijne produkten kan maken,
· die de minste onkosten heeft, hetzij door in het groot te
’ werken, zoodat die onkosten voor ieder produkt op zich
1 j zelve verminderen, hetzij door verbeteringen aan te wen-
‘'·, , - den en daardoor kosten te besparen, en hij , die zich met de
g ë
ij

4
a i J