HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

JH; .
/g `
il { .7 ­ .
Lj ai
J ` 40
plaatsen? En is die orde en rust wel altijd bewaard ge.
bleven? Ja, wij vragen, is het wel voorzigtigde verant-
woordelijkheid op zich te nemen van zaken, waaraan de
overheid maar zeer weinig kantoebrengen? ’t Is waar,
Si men zal zeggen, wanneer de zetting te laag is, dan is het
E in het voordeel van het al emeen, en het belan tvan het J
. ie? S _ .
. algemeen gaat voor alles; aangenomen nu, dat een zooda­ .
E ni beoinsel eerli`k en oed was, dan weten wi' ook hier ‘
weder uit de ondervinding, die ieder burger heeft, of
i zich niet hierdoor gemakkelijk de klagt laat verklaren, _
die tussehenbeide teregt ontstaat, over de hoedanigheid van j .
het brood: de bakker, wiens winst niet bepaald is in even- J
M redigheid tot zijnen arbeid , zoekt door allerlei hulpmiddelen _ ,
lf li de te la e winst te herstellen. Het is zoodoende weder · t
het algemeen, dat er de nadeelen van inoogst. ‘ · _
Wi' durven alzoo erustelïk besluiten, dat de brood- J
J % J
zetting, zoo als die thans is , eene bloote bepaling van prüs
· ll . . . «
met sehtjnbaren waarborg voor hoedanigheid en gewigt,
ll lr . . . . .
ïï met is 1n het belang van het algemeen, evenmin in het j
' belang van den bakker. Het koopen` en verkoopen van `
r brood is, volgens artikel 1493 van het Burgerlijk Wetboek,
in eene gewone overeenkomst, waarbij de een zich verbindt · [
V. l
om eene zaak te leveren, en de andere om den daarvoor _
bedongen prijs te betalen. Zoo van dat beginsel al mag `
,,; worden afgeweken, dan zal het wel moeten zgn om rede-
nen die werkeli`k in het al emeen belan zi'n, en die re-
äï denen kan ik in casu niet vinden. 1
_ eg Wij zullen thans nog trachten te ontwikkelen, dat al-
i leen eene vrije concurrentie het belang is ' van het alge- `
, J meen, dat koop en verkoop alleen door den voortbren-
ger en verbruiker behooren geregeld te worden en alzoo
i de afsehafling der broodzetting nuttig en noodzakelijk _
«‘ { is. -­- Wij zullen hier niet in het breede de kwestie on- ·
_.­¥ r l
K . i Say Cours d’E. Pol., Pag. 364, 365, 366.

is
gn l
’ iii
‘;`