HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 41

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

!
» aa
natunrlijken loop der zaken geregeld, komt billijker wijze
iederen voortbrenger, dus ook den bakker, toe.
A · i Een argument, dat de kleine bakkers door de af-
sehafling der zetting zich niet staande zullen kunnen F
houden , willen wij niet wederleggen, men zou zich met
‘ hetzelfde regt tegen de uitvinding der boekdrukkunst kun-
nen verzetten, omdat. daardoor de ibladschrijvers buiten
bestaan geraakten.
‘ Eene der grootste redenen echter, waarom de zetting ook
behouden blijft in het belang van den bakker, is om hem
E _te waarborgen tegen het geweld der menigte en tegen i
overdrevene vorderingen.
‘ Zoo al eene zoodanige bescherming door andere middelen
geoorloofd was dan door een krachtig bestuur en eene goede _
politie, dan zouden wij toch meenen dat die bescherming
` omloelzfrejjhnd en onsmatlr-umlig is. Omloelzfreüëml, want de
ervaring heeft genoegzaam bewezen, dat ten tüde van oproer J
« en oploop, de bakkers nimmer door de zetting tegen de
. willekeur der menigte gewaarborgd waren, of dat hun minder `
overlast werd aangedaan dan aan al de overige vrije verkoopers i
van levensmiddelen. Het zou den bakker ook weinig baten " j
of hij , wanneer honderde uitgehongerden zich voor zijnen i
winkel met bedreigingen verdrongen, hun de zetting ver-
U toonde, als bewijs, dat hg geregligd was den daarin bepaal-
den prijs voor zijn produkt te vorderen: Ventre affamé n° a W
i i pas d”oreilles. Maar het is ook onsmatlcundig, want stel, ij
'dat werkelijk de dreigende menigte zich op vertoon der li
zetting verwgderde, dan zal het toch wel waar zijn, dat i
zij zich onmiddelijk begeeft naar de overheid, die de, zoo
W men meent, te hooge zetting heeft bepaald. Zal men hun
[ dan voorcäferen, hoe men door vaste en o0mml0rlq)`lce
grondslagen tot dien maatstaf is gekomen, of zal men dan i
niet met de grootste schade ondervinden, dat niemand
zich tusschen den voortbrenger en den verbruiker moet
' t
-t