HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 39

JPEG (Deze pagina), 969.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

I l
­ 4
av
nemen, ik wil gelooven, dat er in den aanvang eene zoo-
danige eenstemmigheid kan bestaan , maar zoodra het blükt ,
t dat het bedrijf eene zoo groote winst oplevert, zal dat i
aantal van voortbrengers ras vermeerderen; die nieuwe
bakkers zullen niet met welgevallen door de anderen wor-
den aangezien, en de wedijvering, die in alle bedrüven jï
· zigtbaar is , zal zich ook hier spoedig vertoonen. 1 Men
_ vreeze die kunstmatige verhooging niet. 2 Het belang van
den voortbrenger is een groot débouché voor zijne produk­
j V ten te hebben. Hij , die het beste en goedkoopste produkt l,
I levert, heeft het grootste débouché (mits het produkt aan
eene bestaande behoefte voldoet en dit is het geval met
het brood). Men ziet het immers bij verzendingen van
bier, boter, druiven en vele andere artikelen, dat de
_ beste produkten ook buiten ’s lands het grootste débouebé
opleveren: groote winkeliers geven veeltijds hunne waren
_ goedkooper dan de kleine, hetzij, dat dit veroorzaakt
wordt omdat zij die uit de eerste hand koopen, of omdat l
‘ zij zich met minder winst kunnen te vreden stellen, doch
zeker is het, dat ook het débouché dáár betrekkelijk grooter
is. Zullen er dus niet al spoedig menschen worden geven- l
· den , die, even als in alle andere takken van industrie, een
E groot débouehé verlangen en verkrijgen zullen? Het is ge-
. H heel denkbeeldig, dat de bakkers zoo geheel anders zouden
V 4 zün dan de overige verkoopers van levensmiddelen, en ook j
V op hen zal de regel toepasselijk zijn, dat men produceert,
om een débouché te vinden, en dat hij het grootste débou­
ché heeft, die de beste en goedkoopste produkten levert. E
En dit is tevens het belang van den verbruiker, van het j
algemeen. " E
4 In Overijssel is het brood zeker niet duurder en toch bestaat daar H
geene zetting.
’ SMITH I, pag. 81. Le prix naturel ou le prix rêsultant de la libre l
j concurrenoe est le plus bas qu’on puisse accepter.
i