HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 38

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

,,«. wMi”wvi"`à"W"*" "ïT”"`ïiï"" i E ‘‘‘‘‘.‘, .2* ri .. .. . www ..... . ...... a ....·... ;.......w...
». .. '•· »­­»i~.....­«­­
tt
i 36
_j - van beiden. Het is hier het individu, dat tegen het al-
, gemeen overstaat, en het belang van den een’ is dunkt mij in
· lijnregten strüd met dat van den anderen. De voortbrenger
wil weinig produkten voor veel geld geven. I) verbruiker [
wil veel produkten voor weinig geld ontvangen. Doch laat
ig ï ons onderzoeken , in hoeverre de broodzetting in het be-
g lang van beiden is. VVanneer er geen prijs is bepaald, v`reest .
men, dat de bakkers onderling eenen te hoogen prijs zul-
len vaststellen. Maar waarom die vrees juist voor deze i
levensbehoefte, en waarom niet eene zetting op het vleesch ,
EQ? de aardappelen, het meel, de grutten en het bier, allen evenzeer i . W
; voedzame en, naar gelang der omstandigheden, veel gevraagde
middelen? Waarom wordt de prijs dier produkten eenvou-
dig geregeld door vrije concurrentie, in verband met aan-
vraag en aanbod? Men ziet het immers bü de vleeschhou­
.i t wers, velen hebben hunne vaste kalanten en nemen daar-
van vrij hoogen prijs , en toch is er niet eene stad of men
.‘ zal er verscheidene andere vinden , die aan de mindere klasse Q
l het vleesch voor minderen prijs leveren. Men zegge niet: .
de zetting is slechts een maximum , het staat den bakker .
gi evenzeer vrij voor minderen prijs te verkoopen. Ieder
toch weet, dat het maximum, in den regel, als de vaste _
prijs wordt. beschouwd en dat ieder bakker het als zoo- ·
danig kan laten doorgaan. Dat de bakkers heden ten _ i
dage hunne hoofdlieden of commissarissen hebben, is een r t
gevolg van het besluit. Ste] dat buiten werking, en het ·
vereenigingspunt, zal spoedig ophouden ,pwant de ondervin- ‘
je ding leert, dat in de plaatsen , waar geene broodzetting be- ,
i i staat, de prijs van het brood lager is. ‘ Het moge waar
. zijn, dat kort na de afschaffing der broodzetting - zoo
` als men zegt te Rotterdam -- de präs van het brood is
i‘- gestegen, ja dat alle aanwezige bakkers eenen vasten prüs
V hebben geregeld: ik wil dit voor het eerste oogenblik aan-
C Täïds Ma 1s4s. j