HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 37

JPEG (Deze pagina), 956.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

1
­ alles , ook dan nog zouden wij voor de afschaffing der zet-
ting zün, hoe veelite meer dus nietlthans). vinden het ant-
woord op bovenstaande vraag in de door de regering gegeven
, ‘ memorie van toelichting op het besluit van Januarij 1826.
zullen deze hier laten volgen, omdat die redenering
ook nog door de voorstanders der broodzetting gebezigd
· wordt.
~> Het publiek , en vooral de minst bemiddelde volksklasse,
>>vvelke te gelijker tüd de meest talrüke uitmaakt, moe- °Q’·
. »ten niet van den bakker de wet ontvangen, nopens een _ _
· >> voorwerp , waarvan derzelver behoud afhangt; en de
‘ » bakker, van zijne zijde, moet steeds een’ voldoenden
>>vvaarborg vinden tegen de overdreven vorderingen, en
· » zell`s tegen het geweld der menigte, welke dikwijls , en
» vooral in tüden van duurte en van gebrek, voor hem zeer
i >> te duchten zouden kunnen zijn. lj
t >>Het is derhalve in het wederzijdsch belang, zoo van
A » den verbruiker, als van den bakker, dat het bestuur t
- » deszelfs behoedende werking tusschen beiden stelle, en
I » ten aanzien van het brood, beschouwd als voorwerp van
i _ » voeding, de geschillen en misbruiken voorkome, die an-
i >> derzins, van wederzijds, zouden kunnen plaats vinden.
» Het is volgens deze beginselen, dat, bij uitzondering op
» den algemeenen regel, de zetting van den präs van het il
i »brood wordt voorgeschreven? Y
De broodzetting wordt alzoo verdedigd uit twee oogpun­
ten, in het belang vtm den verbruiker (het algemeen), in
het belang van den voortbrenger (den bakker). 1
Het is moeüelijk te verklaren, hoe eene wet van pr§s­ i
bepaling kan bestaan of gemaakt worden in het belang
et autres marchandises. La taxe du pain est, autant que je sache , Ie
` [ seul vestige qui reste de cet ancien usage. Partout Oll il existe une
corporation exclusive, il peut être à propos de règler le prix des clio- _j
ses de première néoessité mais oü il I1’y en a point, la concurrence A
l le règlera bien mieux que toutes les taxes possibles. i
3 "` (
a
·j
ä
l
é
I