HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 36

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

rit s t r i
34 »
, » waardoor de verbruiker wel brooden van denzelfden·0m· _
ji ti » vang, van hetzelfde igewigt, maar geenszins _even voed-
t »zaam brood verkrijgt. ·Al1d€l`BI1, om het vereischte ge-
_ï W $> wigt te bekomen, bedienen zich van schadelijke bestand- K ­
Ti l » deelen, als aluin, het carbonaat van potasch en ammoniae ·
>> en dergelijke, welke dienstig zijn om hun brood te doen
»rijzen. Dit bedrog is wel is waar voor het oog zigtbaar .
j >>door de bleekere kleur, welke het brood verkrijgt. Doch
» ook dit zigtbaar teeken weten de bakkers te doen ver-
. » dwünen, door de oppervlakte hunner brooden met·eene Y
· » dunne laag boter te bestrijken , waardoor het brood we- .
» der bij bakking deszelfs geelachtige kleur verkrijgt." ·
Dat ook hiervan de schuld ligt aan de besturen, willen
wij gaarne erkennen, maar dit is zeker: er is geen naamw- _
i keurig onderzoek naar de hoedanigheid van het brood.
Eindelijk de straiien op het. niet geven van het gewigt j
‘ of het inmengen van schadelijke bestanddeelen zijn te ligt, g
in evenredigheid van het misdrijf, dewijl" het hier niet.
r alleen geldt de overtreding van iets, waarop hetgeheele systeem . A
W der broodzetting berust, maar daarenboven onder die mis-
daden behoort, waarvoor de kooper rnoeijelijk kan waken i
en die soms de schromelijkste gevolgen kunnen hebben. -­·- i A
jj W De zekerheid van gestraft te zullen worden en de ·gestreng­
j heid der wet, zün geloof ik, de groote waarborgen voor
j het niet overtreden der wet. ’ `
’_ W3HllC€1` dus het aantal bakkers onbepaald ·is,‘en enter
j . naauwernood contröle bestaat op het gewigt en de hoedanig-
j heid van het brood , en ook de straf niet aan·‘het‘misdrijf even-
Q j redig is, dewül eene schortsing of ontslag uit·het beroep be-
, zwaarlijk is toe te passen , waarom dan de prijs van het brood
i aan eene zetting onderworpen? ‘ (Al bestond echter dat
* Men leest in het werk van mmm smrru vertaald door Garnier: t
jg ‘·j_ Il était dans 1’usage dans les anciens temps de cherehera borner les
_ j 1 profits des marehands et autres vendeurs en taxant le prix des vivres i
sl
l ’.- I ` i
s
dat ,.,. r r tt a