HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 35

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

I 33 _
schiedt het wegen vier maal ’s jaars en wel doorgaans op
vaste tijden, door eene commissie uit de bakkers zelven, bijge­ ,
‘ _ staan door een’agent van Politie. Die bakkers zün het meest
. met elkander eens. De knechts weten minstens daags te
voren, wanneer de meester niet bij hen zal werkzaam zijn,
ten einde züne hooge functie van weger uit te oefenen. De
. tijd van het wegen is dus bekend of raakt bekend en Burge-
meester en Wethouders krijgen berigt, dat op geringe uite
zondering na, alles in de beste orde is bevonden. gel0o­
, ven dat het rapport der bakkers goed is , en wij nemen aan , in
a i dat viermaal ’s jaars de bakkers werkelijk zoo naauwgezet
4 t mogelijk zijn. Meermalen echter is het gebleken, dat het
` brood, op buitengewone tijden door particulieren gewo­
gen wordende, altijd , hetzij veel of weinig, beneden het
gewigt was. Nu zegge men, daarvan ligt de schuld aan
` het bestuur. spreken dat niet tegen, doch wij beslui-
ten, er is geen stipt toezigt op het, gewigt. M
. j Het naauwkeurig onderzoek naar de hoedanigheid van 1
i het brood is veeltijds almede aan commissarissen en keur-
· meesters (uit de bakkers gekozen) overgelaten. En nu zul- · tl
"` len wij niet behoeven te betoogen, dat het keuren van
reeds gebakken brood eene zeer moeijelijke taak is, waar-
‘ toe wetenschappelijke kundigheden worden vereischt , die
‘ geheel buiten het bereik zijn van den keurmeester. Geschiedt tl
dat onderzoek naar de hoedanigheid van het brood niet U
W allernaauwkeurigst, dan is het gevolg daarvan, dat de hoe- M
danigheid aan het gewigt wordt opgeofferd. Men vindt ‘
r in Parijs voorbeelden, dat fijne aluin in het brood wordt l li
· gemengd, hetgeen dan om de stoppende bestanddeelen we-
der met jalappen wordt aangevuld. Zoo leest men in den Gids
· van Mei 1848 onder anderen: >> Ten einde het vereischte ge-
>> wigt aan het brood te geven , wordt onder het tarwe- en rog- i
» gemeel, meel van haver, garst, boonen of aardappelenschil­ M
»len,stroodeelen of ook een zeker aantal waterdeelen gevoegd,
3 l
t
I