HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 34

JPEG (Deze pagina), 969.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

til t .
ik t t
k_ Z'
E i 32
i ii komen. Maar hieruit volgt dan ook als van zelve, dat, als
Q, .‘ men leeft in eenen tijd, waarin men vooruitgang huldigt,
ïj en vrije concurrentie de leus is, de broodzetting ondoel­ ‘
_t treffend, belemmerend, onwettig en schadelijk is. En dit t
is het, wat wij nu zullen aantoonen.
ï Y Vooraf eenige korte algemeene beschouwingen.
Met de broodzetting, wil men het doel bereiken, dat ,
t men zich voorstelt, moet gepaard gaan:
ii ” 1°. een vast aantal, bakkers,
{ . · 2°. eene nieuwe graanwet-als van 1835, p
3°. een stipt toezigt op het gewigt, t i
4°. een naauwkeurig en herhaald analytisch onderzoek _
Q, naar de hoedanigheid van het brood, en `
5°. zware straffen op de overtreding, door onmiddelüke ‘
_` schorsing of ontslag van het beroep. Qui veut les {ins doit
l Z vouloir les moijens. `
l Maar het getal bakkers is onbepaald; volgens de wet
‘ van 1819 neemt ieder een patent en oefent het be- .
A roep vrüelijk uit, en het staat ieder vrij , hetzü de winst- i
i ., berekening de zetting te hoog of te laag is, daarin
g i zijn levensonderhoud te zoeken. De wet van 1835 is afge- `·
p i schaft, en teregt: het was eene transactie tusschen schaarsch­
‘ i heid en overvloed , tusschen de natuur en behoefte; het was
j ij eene wet, waarbij kunstmatig beproefd werd, om ons land '
il te doen voortbrengen, al hetgeen men door de afscheiding
j van België had verloren. De ondervinding leerde, dat alle ‘
Q · kunstmatige productie schadelük was en dat de granen, in
j plaats van goedkooper, er duurder door waren 1. Die graan-
wet bestaat dus thans niet meer. Het toezigt op het·ge·` ·
X wigt laat veel te wenschen over en, zouden bäna durven
jv, zeggen, beteekent ook niets. In de meeste steden toch ge- -
in 1 Wij zullen hier over die wet niet uitwijden: was de gemiddelde
prijs van het graan hier te lande hoog, dan waren de invoerregten laag .
vi CH ZOO 0Il'1g€k€€1`d.
-
W rt .
E
la
lt . =
f 2Qi .