HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 33

JPEG (Deze pagina), 962.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

- e v ­ < e s e ­ e -«· ~ e - te ·wvw w""*v-
j ` · el
111.
·` Er is een tijd geweest, dat men de staathuishoudkunde
A beschouwde als eene ijdele wetenschap, slechts als eene niet Y
aan de praktük getoetste theorie. Lang heeit men gemeend,
dat het eene oude overlevering of eene utopie, eene hersen-
_ schim was. Maar gelukkig is men daarvan teruggekomen , en
~ teregt, want even als de schei- en wiskunde op vaste stellingen
berusten , waarvan de uitkomsten zeker zijn, evenzoo geeft r
i ‘ de staathuishoudkunde grondwaarheden aan , die in de prak-
tijk niet kunnen falen. De rigting is veranderd. Men wil,
of liever, men moet de staathuishoudkunde raadplegen. Van-
` daar, dat in de laatste dagen zoovele werken over die weten- i l
schap, ook in ons land, zijn geschreven of vertaald, terwijl
eenige jaren geleden vruchteloos, door gebrek aan inteeke-
I J naren, eene vertaling is beproefd van het werk van den `i
· grooten Adam Smith, de11 grondlegger dier wetenschap. *
Welnu de staathuishoudkunde, de wetenschap van den dag,
· veroordeelt de broodzetting, voor zooverre die thans bestaat
als bepaling van pr§s. ­
Wijrliebben in het vorige hoofdstuk trachten aan te toonen,
. dat, als het getal der verkoopers door de overheid tot slechts `;
weinigen is beperkt of, het verkoopen, onder het opzigt der i
overheid, slechts aan weinigen is overgelaten, het alsdan goed
’ j . . A en nuttig is , dat er reglementen zijn, om misbruiken te voor- t Ei
` -1--l_;°Qi`eèor TYDEMAN schreef in het jaar'1825 in het bezit te zijn van
' eene door den Heer 11001.,4. vm: NOOTEN geheel afgewerkte vertaling
van dit werk, en hoopte toen wel een’ boehhandelaar te vinden, die ge-
. noeg vertrouwen heeft op den verbeterden smaak der Natie , om de uit- " "
gave van dat wer/t, ’twel/t genoegzaam in alle Europische talen, be- ‘_
halve in de onze, het licht ziet, te durven ondernemen./Hü schünt dien V,
boekhandelaar niet te hebben gevonden. jj
i ä
.... a'