HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 32

JPEG (Deze pagina), 851.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

f i i
i al en
*’ ‘
E 3<>= r i r s
van daar dat het toezigt sinds dien tijd in de meeste steden _
V tvss geschiedde door commissarissen uit de bakkers, bijgestaan.
ïl door den Commissaris van Politie of een’ der agenten, onder
_ het oppertoevoorzigt vanlïurgemeester en W`ethouders. Hoe
fi meer men van het tijdstip van de afschalïing der gilden ver- ­
vvijderd raakt , des te minder strenge bepalingen worden er ge- '.
maakt. Bewüst nu die meerdere zoogenaamde vrijgevigbeid
l bi` de broodzettin niet het onhoudbare van het s steem?
t _ W J 3 Y
I '· En waarom het eene behouden, waar het door de afschaf-
ïï fr fin van het andere alle nut heeft verloren? Wil men
Z; l f= g
de broodzetting behouden, dan keere men ook terug tot ‘
het gildenstelsel, dan blijft men consequent in één systeem
J _ en men heeft dat voordeel, dat, dewijl het getal bakkers '
E i . ..
t ; r bepaald is, er dus zeker minder zullen zijn dan thans, zoo
i Y dat ieder hunner meer debiet heeft, zich alzoo met gerin-
W gere winst kan tevreden stellen en derhalve de zetting l
I van prijs lager kan zün dan onder l1et tegenwoordige half-
ï _ slachtige stelsel. _
C V l r f A (
te l ii · i k '

t j i
jr
{ { · lt,
“**` - « t u, b .,.s . tst. .~-.,M«­ ~·ei·‘t (