HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 29

JPEG (Deze pagina), 970.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

" i l
i 27 l
l j 1826 evenzeer veel waarde hechtte aan het gewigt van het
I . brood : zie artikel 3 van dat besluit. >>De zetting zal geschieden Y
I ­ »bij het gewigt, zoodanig dat het publiek steeds den prijs
· >>kenne, boven welken het Nederlandsch pond brood niet
· I s >>mag worden verkocht.°° In het besluit van April 1843
· g ‘ wordt al mede van het gewigt gesproken, zoo echter dat
" de bepaling daarvan meer aan de plaatselijke besturen werd `
‘ overgelaten. Y,
· m De keur op de hoedanigheid van het brood, namelijk
voor zooverre het geene schadelijke bestanddeelen mogt ‘
bevatten, liet evenwel veel te wenschen over, en te ver- i
^ t ·geefs hebben wij naar een` algemeenen maatstaf daarvan é
gezocht, doch daarvan niets kunnen vinden dan alleen in
oude keurboeken, dat aan broodwegers tevens was opge- i xd
dragen te onderzoeken, of wel het brood van koren van d.e
beste kwaliteit was gebakken. Er zijn wel is waar in de ver-
_ ‘ schillende ordonnantiën van dien tijd verscheidene bepalingen, { ’
i onder anderenrdat het niet geoorloofd was in het water ge-
. E weekte en zacht gemaakte rogge onder het meel te eer- vi
mengen, maar wg twijfelen zeer of dit een gezondheids-
maatregel dan wel eene controle op de belasting was: ook
i de magt, die aan den pachter van ’t gemaal was opgedra­
j gen om bij de bakkers onderzoek te doen ., en de te veel .
( bevondene zernelen verbeurd te verklaren, schrüvcn wij meest ii
· toe aan voorzorg voor de belasting. Men zou echter eeni­ tu
i I gen waarborg kunnen vinden in het navolgende. jj
‘ De bakkers moesten den eed afleggen. Alvorens tot hun
bedrijf te worden toegelaten, moesten de bakkers, in han- gi
E den van den ofüeier, den eed afleggen, zich stiptelük te
r . gedragen naar alle ordonnantiën op het middel van het
.i ‘ _ gemaal bestaande, op boete van zes gulden voor elken {
dag verzuim. In die ordonnantiën vindt men van alles i i
gewag gemaakt: de zetting, het gewigt van het brood, t
j het verbod tot het vermengen van zernelen, enz. Nu zul-
K l
` I